บริการวิเคราะห์ทดสอบ

3D TEM HT7800
3D Tomography TEM
Hitachi/HT7800
0 2117 6850 ext 0, 6899
nctc@nstda.or.th
ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
image099
Analytical Balance
Mettler Toledo/ML3002 / ML204
02-441-9522
ศูนย์เครื่องมือวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยมหิดล
image001
Atomic Absorption Spectrometer
Perkin Elmer/AAnalyst 300, AAnalyst 800
02 470 8907
tiwanon.ket@mail.kmutt.ac.th
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Logo Fallback
Atomic Absorption Spectrometer
-
02-201-5973, 02-201-5970, 02-201-5985-7
sccif@mahidol.ac.th
หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Atomic Absorption Spectrophotometer
Atomic Absorption Spectrophotometer
Varian/AA280FS
02-2188233
strec@chula.ac.th
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
image003
Atomic Force Microscope
Bruker/Dimension ICON
02 470 8907
tiwanon.ket@mail.kmutt.ac.th
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
image066
Atomic Force Microscope
Park/NX10
02 470 8907
tiwanon.ket@mail.kmutt.ac.th
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
image029
Atomic Force Microscope
Veeco Intrument/NanoscopeIIIA
053-943397, 053-941971
mail:stsccmu@gmail.com
ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
image001
Atomic Force Microscope
Asylum Research/MFP-3D-BIO
fsciptb@ku.ac.th
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
AFM-VISTEC
Atomic Force Microscope (AFM)
Park Systems/NX-10
ดร.เมชญา พฤทธิภาพย์ (0 3301 4013)
ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า (Frontier Research Center) สถาบันวิทยสิริเมธี
AFM55-NCTC
Atomic Force Microscope (Automation)
HITACHI/5500M
0 2117 6850 ext 0, 6899
nctc@nstda.or.th
ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
AFM53-NCTC
Atomic Force Microscope (Vacuum)
Nikon/Eclipse LV-100NHITACHI/5300E
0 2117 6850 ext 0, 6899
nctc@nstda.or.th
ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ATR-VISTEC
Attenuated Total Reflectance Fourier Transform Infrared Spectrometer
PerkinElmer/Universal-ATR
ดร.เมชญา พฤทธิภาพย์ (0 3301 4013)
ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า (Frontier Research Center) สถาบันวิทยสิริเมธี
image053
Autoclave
HIRAYAMA/HVA-50/HVA-110
02-441-9522
ศูนย์เครื่องมือวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยมหิดล
image101
Automated Liquid Handling Instrument
Eppendorf/epMotion 5075
02-441-9522
ศูนย์เครื่องมือวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยมหิดล
image001
Automated Western blot
Jess
02-441-9522
ศูนย์เครื่องมือวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยมหิดล

Chat with TSEN

ติดต่อสอบถาม
เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย