ระบบ EMS

 1. ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ สวทช.                    https://ems.nstda.or.th/nstda

 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี     https://ems.nstda.or.th/kmutt

 3. มหาวิทยาลัยบูรพา                              https://ems.nstda.or.th/buu

 4. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                        https://ems.nstda.or.th/wu

 5. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง                        https://ems.nstda.or.th/mfu

 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                  https://ems.nstda.or.th/sut

 7. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                     https://ems.nstda.or.th/ku

 8. สถาบันวิทยสิริเมธี                              https://ems.nstda.or.th/vistec

 9. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                          https://ems.nstda.or.th/cmu

 10. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                      https://ems.nstda.or.th/ubu

 11. มหาวิทยาลัยมหิดล                             https://ems.nstda.or.th/mu

 12. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                      https://ems.nstda.or.th/tu

 13. มหาวิทยาลัยทักษิณ                            https://ems.nstda.or.th/tsu 

 14. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                       https://ems.nstda.or.th/cu

 15. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                 https://ems.nstda.or.th/swu

 16. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง                        https://ems.nstda.or.th/kmitl

 17.  ศูนย์เครื่องมือวิจัยทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                    https://ems.nstda.or.th/PriceCU

 18. มหาวิทยาลัยนเรศวร                             https://ems.nstda.or.th/nu