เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Old)

 
  • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

         คลิก>>>http://cste.sut.ac.th
 
  • ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

         คลิก>>>https://ric.kku.ac.th
 
  • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

         คลิก>>>http://www.ubu.ac.th/web/sec