สมาชิกกลุ่มย่อย

 • กลุ่มวิจัยเชิงพาณิชย์

  คลิก

  – ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  – ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  – ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  – ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

  – สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

  – คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  – ศูนย์เครื่องมือศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล

 • กลุ่มพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการ และวิธีวิเคราะห์

  คลิก

  – สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  – สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  – ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  – ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนอมเกล้าธนบุรี

  – สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

  – คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  – ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  – ศูนย์เครื่องมือศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล

  – ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • กลุ่มบริหารจัดการความรู้การจัดหาครุภัณฑ์

  คลิก

  – ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  – ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

  – ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • กลุ่มฐานข้อมูลทางด้านความสามารถของห้องปฏิบัติการ

  คลิก

  – สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  – ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  – ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  – ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • กลุ่มพัฒนาบุคลากร

  คลิก

  – ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

  – ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  – ศูนย์เครื่องมือศาลายา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  – ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • กลุ่มซ่อมบำรุง

  คลิก

  – สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  – ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

  – ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  – ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมเครือข่าย

  คลิก

  – ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  – ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุรนารี

 • ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

  คลิก

  – ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  – ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุรนารี

  – สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ