ระบบ EMS

1
ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ สวทช.
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
มหาวิทยาลัยบูรพา
4
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8
สถาบันวิทยสิริเมธี
9
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
มหาวิทยาลัยมหิดล
12
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13
มหาวิทยาลัยทักษิณ
14
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
16
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
17
ศูนย์เครื่องมือวิจัยทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18
มหาวิทยาลัยนเรศวร

Chat with TSEN

ติดต่อสอบถาม
เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย