ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งสำนักงานเลขานุการเครือข่าย

สำนักงานเลขานุการเครือข่าย
เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ติดต่อหน่วยงานเครือข่าย

คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
053-941-932
stsccmu@gmail.com
ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
0 2117 6850 ext 0, 6899
nctc@nstda.or.th
ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า (Frontier Research Center) สถาบันวิทยสิริเมธี
ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
094-515-8996
supapas@kku.ac.th
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
02-218-8233-4, 086-512-0510
strec@chula.ac.th
ศูนย์เครื่องมือวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยมหิดล
02-441-9522, 02-441-9582, 062-806-0002
opscif@mahidol.ac.th
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02-562- 5555 ต่อ 646154
satit.p@ku.th
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
02-470-8900
sic.fsci@kmutt.ac.th
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
075-673-232, 089-289-4627
sbenjapo@wu.ac.th
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223-215
pawarit@sut.ac.th
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
05-391-6218
stic@mfu.ac.th
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
081-492-3883
chatporn@tistr.or.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
074-609-665 ต่อ 7236, 7239, 087-292-5817
rectsu@tsu.ac.th
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
092-463-9886
info_ksic@kmitl.ac.th
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
02-564-4568, 094-954-2882
lab@tucsear.com
สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
074-286904-7, 074-286910, 0844071732, 0897342482
osit@group.psu.ac.th
หน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
03-810-3185, 061-580-8566
sif@buu.ac.th
หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เครือข่ายบริหารเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
081-888-6162
yongyutb@nu.ac.th

Chat with TSEN

ติดต่อสอบถาม
เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย