คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร (16 ธันวาคม 2565 – ปัจจุบัน)

ประธาน

รศ.ดร.อภิชาติ อิ่มยิ้ม
ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองประธาน

ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์
ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เลขานุการเครือข่าย

ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธุ์
ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC)

สมาชิกเครือข่าย

 • ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC)
           ดร.ณฏฐพล  วุฒิพันธุ์
           นางรัศรินทร์  แผ่นทองธราพัฒน์
 • สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
            รศ.ดร.ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย
 •  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
            ผศ.ดร.วิชชา อิ่มอร่าม
 •  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
            พ.ต.ต.ภูริตพัชร์ นันทสิทธิ์อังกูร
 •  ศูนย์เครื่องมือศาลายา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
            นายนวพล อุดพ้วย
 •  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
           ดร.วดี วิชัยดิษฐ์
 •  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
            รศ.กรวลัย พันธุ์แพ
 •  ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
            รศ.ดร.อภิชาติ อิ่มยิ้ม
            รศ.ดร.ณรงค์ ประไพรักษ์สิทธิ์
 •  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
            ดร.สยาม ภพลือชัย
 •  ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            ดร. มาโนช นาคสาทา
 •  เครือข่ายบริหารเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยนเรศวร
            นพ. ยุทธพงศ์ พุทธรักษา
 • ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
            นางสาวอิสยาภรณ์ ประสารกุลนันท์
            นางสาวศุภจิรา ศรีจางวาง
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
            ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ
 •  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
            ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง
 • ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า (Frontier Research Center) สถาบันวิทยสิริเมธี
            ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น
 •  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
            ดร.ธนัสถา รัตนะ
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
            ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์
 •  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
            รศ.ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
           ผศ.ดร. สมัคร แก้วสุกแสง
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
            รศ.อาซีซัน แกสมาน
            นายอุทัย ไทยเจริญ
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
            ดร.ภาณุพันธ์ ลิมปชยาพร
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
            รศ.ดร.ภัทธาวุธ มนต์วิเศษ
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
            ดร.ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล
 • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
            นายสหรัฐ ธีระคัมพร

 

คณะผู้บริหาร (26 เมษายน 2564 – 15 ธันวาคม 2565)

ประธาน

ผศ.ดร.สยาม ภพลือชัย
ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รองประธาน

ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์
ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เลขานุการเครือข่าย

ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธุ์
ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC)

ที่ปรึกษาเครือข่าย

รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สมาชิกเครือข่าย

 • ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC)
           ดร.ณฏฐพล  วุฒิพันธุ์
           นางรัศรินทร์  แผ่นทองธราพัฒน์
 • สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
            รศ.ดร.ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย
 •  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
            ผศ.ดร.วิชชา อิ่มอร่าม
 •  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
            พ.ต.ต.ภูริตพัชร์ นันทสิทธิ์อังกูร
 •  ศูนย์เครื่องมือศาลายา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
            นายนวพล อุดพ้วย
 •  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
           ดร.วดี วิชัยดิษฐ์
 •  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
            รศ.กรวลัย พันธุ์แพ
 •  ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
            รศ.ดร.อภิชาติ อิ่มยิ้ม
            รศ.ดร.ณรงค์ ประไพรักษ์สิทธิ์
 •  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
            ดร.สยาม ภพลือชัย
 •  ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            ดร. มาโนช นาคสาทา
 •  เครือข่ายบริหารเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยนเรศวร
            นพ. ยุทธพงศ์ พุทธรักษา
 • ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
            นางสาวอิสยาภรณ์ ประสารกุลนันท์
            นางสาวศุภจิรา ศรีจางวาง
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
            ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ
 •  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
            ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง
 • ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า (Frontier Research Center) สถาบันวิทยสิริเมธี
            ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น
 •  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
            ดร.ธนัสถา รัตนะ
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
            ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์
 •  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
            รศ.ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
           ผศ.ดร. สมัคร แก้วสุกแสง
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
            รศ.อาซีซัน แกสมาน
            นายอุทัย ไทยเจริญ
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
            ดร.ภาณุพันธ์ ลิมปชยาพร
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
            รศ.ดร.ภัทธาวุธ มนต์วิเศษ
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
            ดร.ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล
 • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
            นายสหรัฐ ธีระคัมพร

 

คณะผู้บริหาร (1 กุมภาพันธ์ 2564 – 25 เมษายน 2564)

ประธาน

ผศ.ดร.อุทัย วิชัย
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะวิทยาศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยนเรศวร

รองประธาน

ผศ.ดร.สยาม ภพลือชัย
ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เลขานุการเครือข่าย

ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธุ์
ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC)

ที่ปรึกษาเครือข่าย

รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สมาชิกเครือข่าย

 • ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC)
           ดร.ณฏฐพล  วุฒิพันธุ์
           นางรัศรินทร์  แผ่นทองธราพัฒน์
 • สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
            รศ.ดร.พิษณุ ตู้จินดา
 •  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
            ผศ.ดร.วิชชา อิ่มอร่าม
 •  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
            พ.ต.ต.ภูริตพัชร์ นันทสิทธิ์อังกูร
 •  ศูนย์เครื่องมือศาลายา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
            นายนวพล อุดพ้วย
 •  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
           ดร.วดี วิชัยดิษฐ์
 •  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
            รศ.กรวลัย พันธุ์แพ
 •  ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
            รศ.ดร.อภิชาติ อิ่มยิ้ม
            รศ.ดร.ณรงค์ ประไพรักษ์สิทธิ์
 •  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
            ดร.สยาม ภพลือชัย
 •  ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            รศ.ดร. ธีรวรรณ บุญญวรรณ
            ผศ.ดร.สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ
 •  เครือข่ายบริหารเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยนเรศวร
            ผศ.ดร.อุทัย วิชัย
 • ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
            นางสาวอิสยาภรณ์ ประสารกุลนันท์
            นางสาวศุภจิรา ศรีจางวาง
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
            ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ
 •  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
            ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง
 • ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า (Frontier Research Center) สถาบันวิทยสิริเมธี
            ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น
 •  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
            ดร.ธนัสถา รัตนะ
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
            ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์
 •  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
            รศ.ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
           ผศ.ดร. สมัคร แก้วสุกแสง
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
            ผศ.จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
            นายอุทัย ไทยเจริญ
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
            ดร.ภาณุพันธ์ ลิมปชยาพร
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
            รศ.ดร.ภัทธาวุธ มนต์วิเศษ
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
            ดร.ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล
 • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
            นายสหรัฐ ธีระคัมพร

 

คณะผู้บริหาร (18 กันยายน 2563 – 31 มกราคม 2564)

ประธาน

ผศ.ดร.อุทัย วิชัย
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะวิทยาศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยนเรศวร

รองประธาน

ผศ.ดร.สยาม ภพลือชัย
ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เลขานุการเครือข่าย

ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธุ์
ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC)

ที่ปรึกษาเครือข่าย

รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สมาชิกเครือข่าย

 • ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC)
           ดร.ณฏฐพล  วุฒิพันธุ์
           นางรัศรินทร์  แผ่นทองธราพัฒน์
 • สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
            รศ.ดร.พิษณุ ตู้จินดา
 •  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
            ผศ.ดร.วิชชา อิ่มอร่าม
 •  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
            พ.ต.ต.ภูริตพัชร์ นันทสิทธิ์อังกูร
 •  ศูนย์เครื่องมือศาลายา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
            นายนวพล อุดพ้วย
 •  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
           ดร.วดี วิชัยดิษฐ์
 •  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
            รศ.กรวลัย พันธุ์แพ
 •  ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
            รศ.ดร.อภิชาติ อิ่มยิ้ม
            รศ.ดร.ณรงค์ ประไพรักษ์สิทธิ์
 •  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
            ดร.สยาม ภพลือชัย
 •  ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            รศ.ดร. ธีรวรรณ บุญญวรรณ
            ผศ.ดร.สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ
 •  เครือข่ายบริหารเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยนเรศวร
            ดร.อุทัย วิชัย
 • ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
            นางสาวอิสยาภรณ์ ประสารกุลนันท์
            นางสาวศุภจิรา ศรีจางวาง
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
            ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ
 •  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
            ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง
 • ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า (Frontier Research Center) สถาบันวิทยสิริเมธี
            ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น
 •  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
            ดร.ธนัสถา รัตนะ
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
            ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์
 •  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
            รศ.ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
           ผศ.ดร. สมัคร แก้วสุกแสง
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
            ผศ.จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
            นายอุทัย ไทยเจริญ

 

คณะผู้บริหาร (1 ตุลาคม 2562 – 17 กันยายน 2563)

ประธาน

ดร.ประทีบ วงศ์บัณฑิต
ผอ.ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ(ศพว.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

รองประธาน

ผศ.ดร.อุทัย วิชัย
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะวิทยาศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยนเรศวร

เลขานุการเครือข่าย

ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธุ์
ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC)

ที่ปรึกษาเครือข่าย

รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สมาชิกเครือข่าย

 • ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC)
           ดร.ณฏฐพล  วุฒิพันธุ์
           นางรัศรินทร์  แผ่นทองธราพัฒน์
 • สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
            รศ.ดร.พิษณุ ตู้จินดา
 •  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
            ผศ.ดร.วิชชา อิ่มอร่าม
 •  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
            พ.ต.ท.ดร.ธิติ มหาเจริญ
 •  ศูนย์เครื่องมือศาลายา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
            นายจรัล นับเนืองทรัพย์
 •  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
            ดร.ประทีบ วงศ์บัณฑิต
 •  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
            รศ.กรวลัย พันธุ์แพ
 •  ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
            รศ.ดร.อภิชาติ อิ่มยิ้ม
            รศ.ดร.ณรงค์ ประไพรักษ์สิทธิ์
 •  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
            ดร.สยาม ภพลือชัย
 •  ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            รศ.ดร. ธีรวรรณ บุญญวรรณ
            ผศ.ดร.สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ
 •  เครือข่ายบริหารเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยนเรศวร
            ดร.อุทัย วิชัย
 • ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
            นางสาวอิสยาภรณ์ ประสารกุลนันท์
            นางสาวศุภจิรา ศรีจางวาง
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
            ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์
 •  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
            ผศ.ดร.อัญชลี สำเภา
 • ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า (Frontier Research Center) สถาบันวิทยสิริเมธี
            ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น
 •  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
            ดร.ธนัสถา รัตนะ
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
            ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์
 •  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
            ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ์
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
            ผศ.จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
            นายอุทัย ไทยเจริญ

 

คณะผู้บริหาร (1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562)

ประธาน

ผศ.ดร.อุทัย วิชัย
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะวิทยาศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยนเรศวร

รองประธาน

ดร.ประทีบ วงศ์บัณฑิต
ผอ.ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ(ศพว.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เลขานุการเครือข่าย

ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธุ์
ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC)

ที่ปรึกษาเครือข่าย

รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สมาชิกเครือข่าย

 • ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC)
           ดร.ณฏฐพล  วุฒิพันธุ์
           นางรัศรินทร์  แผ่นทองธราพัฒน์
 • สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
            รศ.ดร.พิษณุ ตู้จินดา
 •  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
            ผศ.ดร.วิชชา อิ่มอร่าม
 •  คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
            พ.ต.ท.ดร.ธิติ มหาเจริญ
 •  ศูนย์เครื่องมือศาลายา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
            นายจรัล นับเนืองทรัพย์
 •  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
            ดร.ประทีบ วงศ์บัณฑิต
 •  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
            รศ.กรวลัย พันธุ์แพ
 •  ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
            รศ.ดร.อภิชาติ อิ่มยิ้ม
            รศ.ดร.ณรงค์ ประไพรักษ์สิทธิ์
 •  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
            ดร.สยาม ภพลือชัย
 •  ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            รศ.ดร. ธีรวรรณ บุญญวรรณ
            ผศ.ดร.สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ
 •  เครือข่ายบริหารเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยนเรศวร
            ดร.อุทัย วิชัย
 • ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
            นางสาวอิสยาภรณ์ ประสารกุลนันท์
            นางสาวศุภจิรา ศรีจางวาง
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
            ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์
 •  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
            ผศ.ดร.อัญชลี สำเภา
 • ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า (Frontier Research Center) สถาบันวิทยสิริเมธี
            ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น
 •  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
            ดร.ธนัสถา รัตนะ
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
            ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์
 •  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
            ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ์
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
            ผศ.จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
            นายอุทัย ไทยเจริญ

 

คณะผู้บริหาร (14 ธันวาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

ประธาน

รศ.ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์
สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองประธาน

ผศ.ดร.อุทัย วิชัย
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะวิทยาศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยนเรศวร

เลขานุการเครือข่าย

ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธุ์
ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC)

ที่ปรึกษาเครือข่าย

รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สมาชิกเครือข่าย

 • ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC)
           ดร.ณฏฐพล  วุฒิพันธุ์
           นางรัศรินทร์  แผ่นทองธราพัฒน์
 • สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
            รศ.ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์
 •  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
            ผศ.ดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร
 •  คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
            พ.ต.ท.ดร.ธิติ มหาเจริญ
 •  ศูนย์เครื่องมือศาลายา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
            นายจรัล นับเนืองทรัพย์
 •  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
            ดร.ประทีบ วงศ์บัณฑิต
 •  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
            รศ.กรวลัย พันธุ์แพ
 •  ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
            รศ.ดร.อภิชาติ อิ่มยิ้ม
            รศ.ดร.ณรงค์ ประไพรักษ์สิทธิ์
 •  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
            ดร.สยาม ภพลือชัย
 •  ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            รศ.ดร. ธีรวรรณ บุญญวรรณ
            ผศ.ดร.สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ
 •  เครือข่ายบริหารเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยนเรศวร
            ดร.อุทัย วิชัย
 • ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
            นางสาวอิสยาภรณ์ ประสารกุลนันท์
            นางสาวศุภจิรา ศรีจางวาง
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
            ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์
 •  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
            ผศ.ดร.อัญชลี สำเภา
 • ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า (Frontier Research Center) สถาบันวิทยสิริเมธี
            ดร.คัมภีร์ พรหมพราย
 •  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
            ดร.ธนัสถา รัตนะ
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
            ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์
 •  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
            ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ์
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
            ผศ.จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
            นายอุทัย ไทยเจริญ

 

คณะผู้บริหาร (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2561)

ประธาน

ผศ.จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองประธาน

รศ.ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์
สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขานุการเครือข่าย

ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธุ์
ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC)

ที่ปรึกษาเครือข่าย

รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สมาชิกเครือข่าย

 • ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC)
           ดร.ณฏฐพล  วุฒิพันธุ์
           นางรัศรินทร์  แผ่นทองธราพัฒน์
           นายอุเทน  มารี
           นางสาวนันท์นลิน   ชูทอง
           นางสาวละอองดาว  สุดหล้า
 • สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
            รศ.ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์
 •  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
            รศ.ดร.อรพินท์ เจียรถาวร
 •  คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
            พ.ต.ท.ดร.ธิติ มหาเจริญ
 •  ศูนย์เครื่องมือศาลายา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
            นายจรัล นับเนืองทรัพย์
 •  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
            นายประทีบ วงศ์บัณฑิต
 •  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
            รศ.กรวลัย พันธุ์แพ
 •  ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
            รศ.ดร.พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ
 •  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
            ดร.สยาม ภพลือชัย
 •  ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            รศ.ดร. ธีรวรรณ บุญญวรรณ
 •  เครือข่ายบริหารเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยนเรศวร
            ดร.อุทัย วิชัย
 • ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
            นางสาวอิสยาภรณ์ ประสารกุลนันท์
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
            ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์
 •  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
            ผศ.ดร.อัญชลี สำเภา
 • ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า (Frontier Research Center) สถาบันวิทยสิริเมธี
            ดร.คัมภีร์ พรหมพราย
 •  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
            ผศ.ดร. เอกรัฐ ศรีสุข
            ดร.วิชญา กันบัว
            ผศ.ดร. ทรงกลด สารภูษิต
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
            ดร.บุญส่ง หลังสินทวีกุล
 •  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
            ผศ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม
            นางสาวขวัญใจ นิ่มดวง
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
            ผศ.จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
            นายอุทัย ไทยเจริญ

 

คณะผู้บริหาร ( 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 )

ประธาน

ผศ.จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองประธาน

ผศ. ดร. สกุณณี บวรสมบัติ
ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลขานุการเครือข่าย

ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธุ์
ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC)

ที่ปรึกษาเครือข่าย

รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สมาชิกเครือข่าย

 • ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC)
            ดร.ณฏฐพล  วุฒิพันธุ์
            นางรัศรินทร์  แผ่นทองธราพัฒน์
            นายอุเทน  มารี
            นางสาววิชุตา  จำปาเงิน
 •  สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
            รศ.ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
            รศ.ดร.อรพินท์ เจียรถาวร
 • ศูนย์เครื่องมือศาลายา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
            นายจรัล นับเนืองทรัพย์
 •  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
            นายประทีบ วงศ์บัณฑิต
 •  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
            นางสาวจิราพร ศรีหุ่น
 •  ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
            รศ.ดร.พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ
 •  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
            ดร.สยาม ภพลือชัย
 •  ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            ผศ. ดร. สกุณณี บวรสมบัติ
 •  เครือข่ายบริหารเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยนเรศวร
            ดร.อุทัย วิชัย
 • ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
            ผศ.ดร. รินา ภัทรมานนท์
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
            ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์
 •  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
            ผศ.ดร. เอกรัฐ ศรีสุข
            ดร.วิชญา กันบัว
 •  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
            ผศ.ดร. ฉัตรชัย กัลยาณปพน
            รศ.ดร.วาริน อินทนา
 •  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
            ผศ.จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
            นายอุทัย ไทยเจริญ

Chat with TSEN

ติดต่อสอบถาม
เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย