บริการวิเคราะห์ทดสอบ

image054
3 Gas permeability tester
Labthink/DZ01
02-5791121-30 ต่อ 3101 , 3102
wichit@tistr.or.th
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
image001
3500xL Genetic Analyzer
Thermo Fisher Scientific/3500xL
02-207- 6108 ต่อ 4101
ifm.biochem@gmail.com
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
image028
3D Optical Microscope
Bruker/Contour GT-K
025779267, 025779278
duangporn_o@tistr.or.th
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Logo Fallback - edit
3D Printer2
XYZ Printing/da Vinci 1.0
074-286-910, 074-286904 ถึง 7
sec-all@group.psu.ac.th
สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3D TEM HT7800
3D Tomography TEM
Hitachi/HT7800
0 2117 6850 ext 0, 6899
nctc@nstda.or.th
ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
Logo Fallback - edit
Abrasion (DIN)
Bareiss/Abrasion Tester
074-286-910, 074-286904 ถึง 7
sec-all@group.psu.ac.th
สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Logo Fallback - edit
Abrasion (Taber)
Taber Industries/Abraser
074-286-910, 074-286904 ถึง 7
sec-all@group.psu.ac.th
สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Logo Fallback - edit
Abrasion Tester (Akron)
Qualitest/QT-AA100 Akron Abrasion Tester
074-286-910, 074-286904 ถึง 7
sec-all@group.psu.ac.th
สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Logo Fallback - edit
Abrasion Tester (NBS)
Yasuda/271
074-286-910, 074-286904 ถึง 7
sec-all@group.psu.ac.th
สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Logo Fallback - edit
Accelerated Weathering Tester
QUV/QUV spray
074-286-910, 074-286904 ถึง 7
sec-all@group.psu.ac.th
สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Logo Fallback - edit
Accelerated Weathering Tester
Q-Lab/qsun-xe3
074-286-910, 074-286904 ถึง 7
sec-all@group.psu.ac.th
สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Logo Fallback - edit
Accelerated Weathering Tester (Xenon)
Q-Lab/quv-spray
074-286-910, 074-286904 ถึง 7
sec-all@group.psu.ac.th
สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
image001
Amino Acid Analyzer
Biochrom/Biochrom30+
044-223280 ​
cste@sut.ac.th​
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Amino Acid Analyzer
Amino Acid Analyzer
HITACHI/L-8900
045-353079
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Amino Acid Analyzer
Amino Acid Analyzer
Hitachi/L-8900
074-286-910, 074-286904 ถึง 7
sec-all@group.psu.ac.th
สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
image001
Anaerobic Chamber
Shel Lab/BACTRON300-2
02-3298400-11 ต่อ 354,402
ins-sci@kmitl.ac.th
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Chat with TSEN

ติดต่อสอบถาม
เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย