โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (GC-MS) วันที่ 26-27 ตุลาคม 2566

           โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (GC-MS) วันที่ 26-27 ตุลาคม 2566 ณ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ม.อ.

          หัวข้อบรรยายเกี่ยวกับหลักการทำงานและพื้นฐานการดูแลเครื่องมือ Gas Chromatograph-Mass Spectrometer รวมถึงการฝึกเชิงปฏิบติในการเรียนรู้ขั้นตอนการถอดประกอบเครื่องมืออยากถูกต้อง เพื่อป้องกันความเสียหาย และสามารถทำความสะอาดส่วนประกอบสำคัญได้ เช่น Ion source, Quadruple เพื่อรักษาประสิทธิภาพของเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ

ที่เกี่ยวข้อง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (GC-MS) วันที่ 26-27 ตุลาคม 2566

การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่2/2566

Chat with TSEN

ติดต่อสอบถาม
เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย