เครือข่ายภาคใต้

  • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

         คลิก>>> http://www.sec.psu.ac.th

  • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

         คลิก>>> https://cse.wu.ac.th/