เครือข่ายภาคใต้

  • สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

         คลิก>>> https://osit.psu.ac.th/th/

  • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

         คลิก>>> https://cse.wu.ac.th/