เครือข่ายภาคเหนือ

 
  • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

         คลิก>>>https://sites.google.com/mfu.ac.th/stic/home
 
  • ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         คลิก>>>http://www.stsc.science.cmu.ac.th
 
  • เครือข่ายบริหารเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยนเรศวร

         คลิก>>>http://www.research.nu.ac.th