เครือข่ายภาคเหนือ

ChiangMai-01
ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.stsc.science.cmu.ac.th
Mae Fah Luang-01
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
https://stic.mfu.ac.th
Naresuan University-edit-01
เครือข่ายบริหารเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
http://www.research.nu.ac.th

Chat with TSEN

ติดต่อสอบถาม
เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย