เครือข่ายภาคกลาง

 • ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC)

       คลิก>>>http://www.nctc.in.th
 • สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

       คลิก>>>http://www.sat.tu.ac.th
สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.sat.tu.ac.th  
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       คลิก>>>https://www.sci.ku.ac.th/news/2990-2
   
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

       คลิก>>>http://www.tistr.or.th/tistr/
 
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม                                    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

       คลิก>>>http://science.kmutt.ac.th/sic/
 • ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       คลิก>>>http://www.strec.chula.ac.th
 
 • คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

       คลิก>>>http://rpca-admission.thai.com