เครือข่ายภาคกลาง

Logo สำนักงานตำรวจแห่งชาติ-01
คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
http://rpca-admission.thai.com
ศรีนครินทรวิโรฒ-01-01
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
NCTCLogo_2020(PNG)-01
ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
http://www.nctc.in.th
Silpakorn-01
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
http://www.sc.su.ac.th
Chulalongkorn University-01
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.strec.chula.ac.th
Mahidol-01
ศูนย์เครื่องมือวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยมหิดล
https://op.mahidol.ac.th/ra/MU-FRF/
Kasetsart University-edit-01
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
https://www.sci.ku.ac.th/news/2990-2
KMUTT-01
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
https://sic.kmutt.ac.th/
TISTR-edit-01-01
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
http://www.tistr.or.th/tistr/
KMUTL-01
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
https://sciins.science.kmitl.ac.th/
Logo สำนักงานตำรวจแห่งชาติ-01
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ธรรมศาสตร์-01
สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
https://sat.tu.ac.th/
Mahidol-01
หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Chat with TSEN

ติดต่อสอบถาม
เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย