สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Bioscience/Life science

Micro plate Reader
 • 02-564-4440-79
  ext 77671 ,77674
 • tucsear@hotmail.com
Real Time PCR
 • 02-564-4440-79
  ext 77671 ,77674
 • tucsear@hotmail.com
Optical In Vivo Imaging System
 • 02-564-4440-79
  ext 77671 ,77674
 • tucsear@hotmail.com

Flow Cytometer

 • 02-564-4440-79
  ext 77671 ,77674
 • tucsear@hotmail.com

Chromatography/Mass spectrometry

Gas Chromatography
Mass Spectrometry
 • Agilent/7890B-5977A
 • 02-564-4440-79
  ext 77671 ,77674
 • tucsear@hotmail.com
Thin-Layer Chromatography (TLC/HPTLC)
 • 02-564-4440-79
  ext 77671 ,77674
 • tucsear@hotmail.com

Liquid Chromatography Mass Spectrometry

 • 02-564-4440-79
  ext 77671 ,77674
 • tucsear@hotmail.com

HPLC (Analytical HPLC)

 • 02-564-4440-79
  ext 77671 ,77674
 • tucsear@hotmail.com

Preparative HPLC

 • 02-564-4440-79
  ext 77671 ,77674
 • tucsear@hotmail.com

MALDI-TOF Mass Spectrometer

 • 02-564-4440-79
  ext 77671 ,77674
 • tucsear@hotmail.com

Elemental Analysis

Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry

 • PerkinElmer/NexION 350X
 • 02-564-4440-79
  ext 77671 ,77674
 • tucsear@hotmail.com

Material Properties

Dynamic Mechanical Analysis

 • 02-564-4440-79
  ext 77671 ,77674
 • tucsear@hotmail.com

Differential Scanning Calorimeter
Thermogravimetry

 • 02-564-4440-79
  ext 77671 ,77674
 • tucsear@hotmail.com

Microscopy

Bench Top Scanning Electron Microscope

 • JEOL/JCM-6000
 • 02-564-4440-79
  ext 77671 ,77674
 • tucsear@hotmail.com

Field Emission Scanning Electron Microscopes

 • JEOL/SM-7800F
 • 02-564-4440-79
  ext 77671 ,77674
 • tucsear@hotmail.com

Spectroscopy

UV-Visible Spectrophotometer

 • 02-564-4440-79
  ext 77671 ,77674
 • tucsear@hotmail.com

UV-VIS-NIR Spectrophotometer

 • 02-564-4440-79
  ext 77671 ,77674
 • tucsear@hotmail.com

X-Ray Technique

PET/SPECT/CT Scanner

 • 02-564-4440-79
  ext 77671 ,77674
 • tucsear@hotmail.com