ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Chromatography/Mass spectrometry

Gas Chromatography (FID,-MS/MS)
 • Thermo Scientific
  /TRACE 1310 
 • 098-2566903
 • w.soipetch@gmail.com
ICP-MS
 • Agilent/Agilent7900
 • 065-4975282
 • ssingyom@gmail.com
HPLC
 • Agilent/Agilent1260
 • 065-4975282
 • ssingyom@gmail.com
Ion Chromatography
 • Metrohm/940 Professional IC Vario
 • 098-2566903
 • w.soipetch@gmail.com

Elemental Analysis

CHNS analyzer
 • Thermo Scientific
  /Flash Smart
 • 098-2566903
 • w.soipetch@gmail.com

Microscopy

Field Emission Electron Micro Scope/Energy Dispersive X-ray Spectrometer
 • Tescan/Mira3
 • 083-0879626
 • wuphaitoon@gmail.com

Sample Preparation

Critical Point Drier
 • Quorum/K850
 • 083-0879626
 • wuphaitoon@gmail.com
High Vaccuum Sputter Coater
 • SAFEMATIC/CCU-010 HV
 • 083-0879626
 • wuphaitoon@gmail.com
Microwave digestion
 • Milestone/Ethos up
 • 065-4975282
 • ssingyom@gmail.com

Material Properties

Laser-scattering particle size analyzer
 • Coulter/LS100Q
 • 086-7610484
Dynamic Light Scattering (DLS)/ Zeta potential
 • Malvern/Zetasizer Nano ZS
 • 065-4975282
 • ssingyom@gmail.com

X-Ray Technique

X-Ray Diffractometer
 • Panalytical/Aeris
 • 065-4975282
 • ssingyom@gmail.com