ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี​

Bioscience/Life science

SKIN EVALUATION INSTRUMENT

Chromatography/Mass spectrometry

Gas Chromatography

Gas Chromatography Mass Spectrometer

High Performance Liquid Chromatography

Gas Analyser
(Servomex 1440 CO2)

Elemental Analysis

Atomic Absorption Spectrometer

Inductively coupled plasma optical emission spectrometer

Material Properties

Colorimeter

Water Activity (เครื่องวัดค่าปริมาณน้ำอิสระ)

Particle Size Analyser (Distribution)

Particle Size Analyser (Distribution)

Potentiostat and Galvanostat

Rapid Visco Analyzer

Static Optical Contact Angle Meter

Texture Analyzer (เครื่องวัดเนื้อสัมผัส)

Differential Scanning Colorimeter

Thermogravimetric Analysis

Van der Pauw Hall Effect

Linear 4-Point Probe

Impedance Analyzer

Drying Oven

UV-Visible spectrometer

Microscopy

Microscope (Optical)

Atomic Force Microscope

Field Emission Scanning Electron Microscope

Atomic Force Microscope

Sample Preparation

Sputter Coater (Vacuum)

Sputter Coater

Spectroscopy

Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer 400 MHz

Fourier Transform Infrared Spectroscopy

UV–visible spectroscopy (Avantes, avaspec-EDU)

X-Ray Technique

X-ray Diffractometer

X-ray Diffractometer

Wavelength Dispersive
X-ray Flourescence Spectrometer