ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี​

Bioscience/Life science

SKIN EVALUATION INSTRUMENT

 • 02 470 8907
 • tiwanon.ket
  @mail.kmutt.ac.th

Chromatography/Mass spectrometry

Gas Chromatography

 • Varian/CP3800
 • 02 470 8907
 • tiwanon.ket
  @mail.kmutt.ac.th

Gas Chromatography Mass Spectrometer

 • Agilent Technologies
  /MS-5977A
 • 02 470 8907
 • tiwanon.ket
  @mail.kmutt.ac.th

High Performance Liquid Chromatography

 • Varian/Prostar
 • 02 470 8907
 • tiwanon.ket
  @mail.kmutt.ac.th

Gas Analyser
(Servomex 1440 CO2)

 • Hunter Lab/Color Quest XE
 • 02 470 8907
 • tiwanon.ket
  @mail.kmutt.ac.th

Elemental Analysis

Atomic Absorption Spectrometer

 • Perkin Elmer
  /AAnalyst 300, AAnalyst 800
 • 02 470 8907
 • tiwanon.ket@mail.kmutt.ac.th

Inductively coupled plasma optical emission spectrometer

 • Perkin Elmer/Optima 8000
 • 02 470 8907
 • tiwanon.ket@mail.kmutt.ac.th

Material Properties

Colorimeter

 • Hunter Lab/Color Quest XE
 • 02 470 8907
 • tiwanon.ket
  @mail.kmutt.ac.th

Water Activity (เครื่องวัดค่าปริมาณน้ำอิสระ)

 • AQUA LAB/4TE
 • 02 470 8907
 • tiwanon.ket
  @mail.kmutt.ac.th

Particle Size Analyser (Distribution)

 • HORIBA Scientific/LA-960
 • 02 470 8907
 • tiwanon.ket
  @mail.kmutt.ac.th

Particle Size Analyser (Distribution)

 • HORIBA Scientific
  /SZ-100series
 • 02 470 8907
 • tiwanon.ket
  @mail.kmutt.ac.th

Potentiostat and Galvanostat

 • Princeton Applied Research
  /Versa STAT4
 • 02 470 8907
 • tiwanon.ket
  @mail.kmutt.ac.th

Rapid Visco Analyzer

 • Newport/RVA-4
 • 02 470 8907
 • tiwanon.ket
  @mail.kmutt.ac.th

Static Optical Contact Angle Meter

 • KINO/SL150E
 • 02 470 8907
 • tiwanon.ket
  @mail.kmutt.ac.th

Texture Analyzer (เครื่องวัดเนื้อสัมผัส)

 • Stable Micro Systems
  /TA-XT plus
 • 02 470 8907
 • tiwanon.ket
  @mail.kmutt.ac.th

Differential Scanning Colorimeter

 • Mettler Toledo/DSC 1
 • 02 470 8907
 • tiwanon.ket
  @mail.kmutt.ac.th

Thermogravimetric Analysis

 • Mettler Toledo/TGA-DSC 3
 • 02 470 8907
 • tiwanon.ket
  @mail.kmutt.ac.th

Van der Pauw Hall Effect

 • Yokogawa/7561
 • 02 470 8907
 • tiwanon.ket
  @mail.kmutt.ac.th

Linear 4-Point Probe

 • Keithey/2410
 • 02 470 8907
 • tiwanon.ket
  @mail.kmutt.ac.th

Impedance Analyzer

 • Agilent Technologies
  /4294A Precision
  Impedance Analyzer
 • 02 470 8907
 • tiwanon.ket
  @mail.kmutt.ac.th

Drying Oven

 • HASUC BINDER
 • 02 470 8907
 • tiwanon.ket
  @mail.kmutt.ac.th

UV-Visible spectrometer

 • Avantes
  /AvaSpec-2048-USB2
 • 02 470 8907
 • tiwanon.ket
  @mail.kmutt.ac.th

Microscopy

Microscope (Optical)

 • MEIJI/MX4300L
 • 02 470 8907
 • tiwanon.ket
  @mail.kmutt.ac.th

Atomic Force Microscope

 • Bruker/Dimension ICON
 • 02 470 8907
 • tiwanon.ket
  @mail.kmutt.ac.th

Field Emission Scanning Electron Microscope

 • FEI/Nova Nanosem 450
 • 02 470 8907
 • tiwanon.ket
  @mail.kmutt.ac.th

Atomic Force Microscope

 • Park/NX10
 • 02 470 8907
 • tiwanon.ket
  @mail.kmutt.ac.th

Sample Preparation

Sputter Coater (Vacuum)

 • BINDER/VD Series 23
 • 02 470 8907
 • tiwanon.ket
  @mail.kmutt.ac.th

Sputter Coater

 • 02 470 8907
 • tiwanon.ket
  @mail.kmutt.ac.th

Spectroscopy

Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer 400 MHz

 • Bruker/AVANCE III HD
 • 02 470 8907
 • tiwanon.ket
  @mail.kmutt.ac.th

Fourier Transform Infrared Spectroscopy

 • Thermo/Nicolet 6700
 • 02 470 8907
 • tiwanon.ket
  @mail.kmutt.ac.th

UV–visible spectroscopy (Avantes, avaspec-EDU)

 • Avantes/avaspec-EDU
 • 02 470 8907
 • tiwanon.ket
  @mail.kmutt.ac.th

X-Ray Technique

X-ray Diffractometer

 • Rigaku/MiniFlex
 • 02 470 8907
 • tiwanon.ket
  @mail.kmutt.ac.th

X-ray Diffractometer

 • Bruker AXS/D8Discover
 • 02 470 8907
 • tiwanon.ket
  @mail.kmutt.ac.th

Wavelength Dispersive
X-ray Flourescence Spectrometer

 • Bruker AXS/S4Pioneer
 • 02 470 8907
 • tiwanon.ket
  @mail.kmutt.ac.th