ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า สถาบันวิทยสิริเมธี

Bioscience/Life science

Chemisorption Analyzer (ChemiSorp)
 • MicrotracBEL/BELCAT
 • น.ส. รัชวรรณ จารุมณี
  (0 3301 4012)
Robot-Based High-Throughput Screening Platform
 • PerkinElmer/Explorer G3 Workstation
 • 033014014
 • somlak.i@vistec.ac.th

Chromatography/Mass spectrometry

MALDI-TOF Mass Spectrometer
 • BRUKER/Autoflex speedTM
 • ดร. จริญญา สิทธิวงศ์
  (0 3301 4013)
Liquid chromatography Quadrupole Time of Flight Tandem Mass Spectrometer
 • BRUKER/compact QTOF
 • ดร. จริญญา สิทธิวงศ์
  (0 3301 4013)
Gel Permeation Chromatography (GPC)
 • Malvern/Viscotek TDAmax
 • ดร. จริญญา สิทธิวงศ์
  (0 3301 4013)
Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (GC-MS)
 • PerkinElmer/GC Clarus 680 with MS Clarus SQ 8T
 • ดร. จริญญา สิทธิวงศ์
  (0 3301 4013)
High-performance Liquid Chromatography (HPLC)
 • SHIMADZU/LC-2030C 3D
 • ดร. จริญญา สิทธิวงศ์
  (0 3301 4013)

Elemental Analysis

CHNS Analyzer
 • LECO/TruSpec Micro Elemental Series
 • ดร.เมชญา พฤทธิภาพย์ (0 3301 4013)
Inductive Couple Plasma Optical Emission Spectrometer (ICP-OES)
 • Agilent/Technologies 700 Series ICP-OES
 • ดร. จริญญา สิทธิวงศ์ (0 3301 4011)

Material Properties

Surface Area Analyzer
(PhysiSorp MultiGas)
 • MicrotracBEL
  /BELSORP-mini II
 • น.ส. รัชวรรณ จารุมณี
  (0 3301 4012)
Pore Size Analyzer
 • MicrotracBEL/
  BELSORP-max
 • 033014014
 • somlak.i@vistec.ac.th
Differential Scanning Calorimeter (DSC)
 • PerkinElmer
  /Lab System-DSC-8500
 • ดร.เมชญา พฤทธิภาพย์
  (0 3301 4013)
Thermo-Gravimetric Analyzer and Differential Thermal Analyzer
 • Linseis/STA PT1600
 • ดร.เมชญา พฤทธิภาพย์
  (0 3301 4013)
Dynamic Light Scattering
 • Micromeritics/NanoPlus-3
 • 033014014
  033014015
 • somlak.i@vistec.ac.th panvika.p@vistec.ac.th

Microscopy

Transmission Electron Microscope (TEM)
 • JEOL/JEM-ARM200F
 • ดร. สมลักษณ์ อิทธิสารรณชัย
  (0 3301 4014)
Scanning Electron Microscope (SEM)
 • JEOL/ISM-7610F
 • ดร. สมลักษณ์ อิทธิสารรณชัย
  (0 3301 4014)
Microscope (Optical)
 • Zeiss/SteREO Discovery V12
 • 033014013
  033014266
  033014014
 • surapoj.s@vistec.ac.th
  thassanant.a@vistec.ac.th somlak.i@vistec.ac.th
Atomic Force Microscope (AFM)
 • Park Systems/NX-10
 • ดร.เมชญา พฤทธิภาพย์
  (0 3301 4013)

Spectroscopy

Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer
 • BRUKER/AVANCE III HD
  (600 MHz)
 • ดร.เมชญา พฤทธิภาพย์
  (0 3301 4013)
Attenuated Total Reflectance Fourier Transform Infrared Spectrometer
 • PerkinElmer/Universal-ATR
 • ดร.เมชญา พฤทธิภาพย์
  (0 3301 4013)
Steady State Fluorescence and Phosphorescence Lifetime Spectrometer
 • Edinburgh Instruments
  /FLS 980
 • น.ส. นภัสสร มะกอกน้อย
  (0 3301 4012)
Dispersive Raman Microscope Spectrometer (Raman)
 • BRUKER/SENTERRA
 • 033014013
  033014266
 • surapoj.s@vistec.ac.th thassanant.a@vistec.ac.th
UV/VIS/NIR Spectrophotometer
 • PerkinElmer/Lambda 1050
 • ดร.เมชญา พฤทธิภาพย์
  (0 3301 4013)
Photoelectron Spectrometer
 • Hitachi/AC-2
 • 033014011
 • jarinya.s@vistec.ac.th
UV Visible Near Infrared Spectrophotometer
 • Agilent Technologies
  /Cary 100
 • 033014011
 • jarinya.s@vistec.ac.th

X-Ray Technique

X-ray Photoelectron Spectrometer (XPS)
 • JEOL/JPS-9010MC
 • 033014013
  033014266
 • surapoj.s@vistec.ac.th thassanant.a@vistec.ac.th
X-ray Diffractometer (XRD)
 • BRUKER/NEW D8 ADVANCE
 • น.ส. รัชวรรณ จารุมณี
  (0 3301 4012)
Wavelength-Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer (WDXRF)
 • BRUKER/S8 Tiger
 • น.ส. นภัสสร มะกอกน้อย
  (0 3301 4012)
Single-Crystal X-ray Crystallography
(SC-XRD)
 • BRUKER/D8 VENTURE
 • น.ส. นภัสสร มะกอกน้อย
  (0 3301 4012)