ประวัติ

การจัดตั้งเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

จากแนวโน้มของการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น  รวมทั้งความต้องการขอรับบริการเชิงวิทยาศาสตร์ ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่ทวีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้น  โดยเป็นที่รับรู้กันว่าการจัดตั้งหน่วยงานเช่นนี้  ต้องการงบประมาณการลงทุนที่สูงมาก และเมื่อจัดตั้งหน่วยงานขึ้นแล้วยังประสบปัญหาในเชิงการจัดการอย่างต่อเนื่อง  ทั้งในด้านการบำรุงรักษาและการใช้เครื่องมือวิจัยอย่างคุ้มค่าและอีกมากมายที่ตามมาภายหลังด้วยแนวความคิดดังกล่าว ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้มีการจัดงานประชุม การจัดตั้งเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ขึ้นเป็นครั้ง 1/2558  ในระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2558   ณ ห้องประชุมพระยาอรรถกระวีสุนทร สำนักงานทรัพยากรการเรียนคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับความสนใจเข้าร่วมจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ทั้งจากมหาวิทยาลัย  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งสิ้น 15 หน่วยงาน  ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการจัดประชุมครั้งนี้  เพื่อต้องการกำหนดแนวทางการสร้างความร่วมมือในการให้บริการทดสอบตัวอย่าง รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การบริหารจัดการองค์กร การให้บริการทดสอบตัวอย่าง และการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ รวมถึงอื่น ๆ ในอนาคต นอกจากนี้คณะผู้เข้าร่วมประชุมยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา เพื่อร่วมกันเรียนรู้และแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการให้บริการทางด้านวิทยาศาสตร์
จากการประชุมครั้งนี้  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ในการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทยขึ้น กำหนดให้มีการร่างวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเครือข่าย และประเด็นความร่วมมือระหว่างห้องปฏิบัติการขึ้นมา ซึ่งในระยะแรกของการเริ่มงานเครือข่ายฯ ได้สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกผ่านระบบโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Facebook และ Line ขึ้นมา รวมทั้งการสร้างและพัฒนาให้เป็นเว็บไซต์ของเครือข่ายต่อไปในอนาคต

ก่อนปิดการประชุมลงครั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดให้มีการประชุมเครือข่ายขึ้นทุก 6 เดือน โดยมอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งถัดไป โดยกำหนดหัวข้อ “ระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ” เป็นวาระสำคัญของการประชุมครั้งต่อไป

การประชุมครั้งที่ 2/2558  วันที่ 14 ธันวาคม 2558  ได้จัดขึ้นที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) โดย ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) เป็นเจ้าภาพในการประชุม ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ได้มีการเห็นชอบจากที่ประชุมจัดตั้งคณะทำงาน จัดตั้งเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) “ โดยมอบหมายให้   ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC)  ทำหน้าที่เป็นเลขานุการเครือข่ายฯ และได้มีพิธีลงนาม MOU เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559  ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.ประกอบไปด้วย

• ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC)
• สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ศูนย์เครื่องมือศาลายา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
• สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
• ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• เครือข่ายบริหารเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
• ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
• คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
• ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
• ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
• ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ที่ตั้งสำนักงานเลขานุการ เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (TSEN)

ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช ) เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-117-6850-7

 

การกำหนดชื่อและสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการดังนี้

 

ต่อมาเมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2560 มีการจัดประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN)  ครั้งที่ 1/2560  ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า (Frontier Research Center) สถาบันวิทยสิริเมธี ( VISTEC)  ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ  ต่อมามีการจัดประชุมจัดประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN)  ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยสุรนารี จ.นครราชสีมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณได้มีการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ ต่อมาได้มีการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ เป็นลำดับที่ 20

วัตถุประสงค์

• สร้างเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขึ้นภายในประเทศ
• ยกระดับมาตรฐานของห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
• เพิ่มพูนความรู้แก่นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกร ด้านการวิเคราะห์ทดสอบและการบำรุงรักษาเครื่องมือ

เป้าหมาย

• เกิดเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยขึ้นอย่างเป็นทางการ
• จัดประชุมเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ทดสอบ และการซ่อมบำรุงรักษา

Chat with TSEN

ติดต่อสอบถาม
เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย