กิจกรรมเครือข่าย

 • วันที่ 30  พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560    

  สัมมนาเชิงวิชาการ  “วิธีการบำรุงรักษาเครื่องมือกลุ่มต่าง ๆ”  30  พ.ย. – 1 ธ.ค. 2560  ณ ห้อง 306  อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP-CC)  จ. ปทุมธานี

 • วันที่ 14 กันยายน 2560

  NCTC เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ขอบคุณ อาหารอร่อย รวมถึงบรรยาศที่เป็นกันเอง
 • วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

  จัดประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN)  ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยสุรนารี จ.นครราชสีมา
 • วันที่ 16 พฤษภาคม  2560

  ประชุมการรับ-ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ทดสอบระหว่างเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN)  ครั้งที่ 2/2560  วันที่ 16 พฤษภาคม  2560  เวลา 8.00-20.00 น. ณ ห้องประชุม BOARD ชั้น 3 อาคาร V ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)  จ.ระยอง
 • วันที่ 22 ธันวาคม 2559

  หน่วยงานในเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ได้เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ อาจารย์ ดร.สยาม ภพลือชัย และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ร่วมต้อนรับ และนำเยี่ยมชม ศึกษาดูงานการทำงานของศูนย์ครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ
 • วันที่ 1-2 ธันวาคม  2559

  จัดประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN)  ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 1-2 ธันวาคม  2559 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 • วันที่ 13 กันยายน  2559

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือเครือข่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย วันที่ 13 กันยายน  2559  ณ ห้องแกรนฮอลล์ ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP-CC)  จ. ปทุมธานี
 • วันที่ 28 เมษายน  2559

  ประชุมเตรียมงานเปิดตัวเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN)  วันที่ 28 เมษายน  2559  เวลา 9.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุม BOARD ROOM ชั้น 4  อาคาร B  อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC 2) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทค
  โนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ประชุมกลุ่มพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการ วิธีวิเคราะห์  ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 28 เมษายน  2559  เวลา 13.00-16.00 น.  ณ ห้องประชุม BOARD ROOM ชั้น 4  อาคาร B  อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC 2) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 
 • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

  ประชุมกลุ่มพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการ วิธีวิเคราะห์ เพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางความร่วมมือของกลุ่มพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการ วิธีวิเคราะห์  ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 26  กุมภาพันธ์  2559  เวลา 9.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุม BOARD ROOM ชั้น 4  อาคาร B  อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC 2) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • 25 กุมภาพันธ์ 2559

  การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) กลุ่มบริหารจัดการความรู้การจัดหาครุภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2559  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม BOARD ROOM ชั้น 4  อาคาร B  อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC 2) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 
 •  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

  การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) กลุ่มฐานข้อมูลทางด้านความสามารถของห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2559  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม BOARD ROOM ชั้น 4  อาคาร B  อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC 2) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 
 • วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

  ประชุมกลุ่มย่อยเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือของเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN)  เรื่องงานซ่อมบำรุง ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 102 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อาคารบริหารวิชาการรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 
 • วันที่ 21-22 มกราคม  2559

  ประชุมการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN)  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ทางด้านการจัดการบริหารและทรัพยากรร่วมกัน รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงและประสานงานกับเครือข่ายในการร่วมกันพัฒนา และจากการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือฯ ครั้งที่ 2/2558  ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดตั้งกลุ่มความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการประกอบด้วย ม.แม่ฟ้าหลวง ม.สุรนารี  NCTC (สวทช.)  ประชุมร่วมกันเพื่อเสนอแนวทาง แลกเปลี่ยนความรู้ และศึกษาดูงานทางด้านความปลอดภัย ในวันที่ 21-22 มกราคม  2559  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • วันที่ 14 ธันวาคม  2558

  การประชุมการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN)  วันที่ 14 ธันวาคม  2558  เวลา 10.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม BOARD ROOM ชั้น 4  อาคาร B  อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC 2) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  สรุปการประชุมศูนย์เครื่องมือฯ สนใจจัดตั้งกลุ่มย่อยดังนี้
 1. กลุ่มวิจัยเชิงพาณิชย์
 2. กลุ่มพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการ และวิธีวิเคราะห์
 3. กลุ่มบริหารจัดการความรู้การจัดหาครุภัณฑ์
 4. กลุ่มฐานข้อมูลทางด้านความสามารถของห้องปฏิบัติการ
 5. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
 6. กลุ่มซ่อมบำรุง
 7. กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมเครือข่าย
 8. ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
 
 • วันที่ 11-12  พฤษภาคม 2558

  การประชุมการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่