การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี (21-22 ก.พ. 2561)

ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี

ด้วย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เทคโนธานี คลองห้า ร่วมกับศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. และเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) กำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี โดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เทคโนธานี คลองห้า ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เทคโนธานี คลองห้า ซึ่งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จัดขึ้นสำหรับบุคลากรในเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อพัฒนาความรู้ด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

เครือข่ายศูนย์เครื่องมือฯ จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่งแบบตอบรับไปยัง คุณละอองดาว สุดหล้า อีเมล laorngdao.sudla@nstda.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบตอบรับ  

ที่เกี่ยวข้อง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (GC-MS) วันที่ 26-27 ตุลาคม 2566

การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่2/2566

ติดต่อเรา