Polishing Machine

Polishing Machine

 • PRESI/
  Mecatech264+TCI10
 • 075-673241
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Precision Ion Polishing
 • Gatan/Model 691
 • 053-943397, 053-941971
 • stsccmu@gmail.com
 • ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Grinding and polishing machine
 • Beuhler/Beta&Vector
 • 055966122
 • คณะทันตแพทยศาสตร์