Imaging Mass Microscope

Imaging mass microscope
  • SHIMADZU/IMScope TRIO
  • 02-117- 6850
  • nctc@nstda.or.th
  • ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลยีแห่งชาติ