Foam Compression Tester

Foam Compression Tester

 • IDM/F0013
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
Freeze dryer
 • SCANVAC
 • 0 3810 3185
 • chartchai@buu.ac.th
  chartchai@go.buu.ac.th
 • หน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา​