Fiber Analyzer

Fiber Analyzer

 • GERHARDT/ EV16
 • 045-353079
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Fibre Analysis System
 • Gerhardt/FT12
 • 0815407304
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา
  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • research.tsu@gmail.com,
  kjfunikio@gmail.com