FACS Aria II Cell Sorter

FACS Aria II Cell Sorter

  • 02-201-5973,02-201-5970,02-201-5985-7
  • หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล