Dietary Fiber Extraction

Dietary Fiber Extraction
(เครื่องแยกเส้นใยอาหาร)

  • VELP/CSF6
  • 074-286-910,
    074-286904 ถึง 7
  • sec-all@group.psu.ac.th
  • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
    มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์