Bomb Calorimeter

Bomb Calorimeter
 • IKA/C 2000 basic
 • 045-353079
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Bomb Calorimeter
 • IKA/C 5000
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์

Bomb Calorimeter (Automatic)

 • Leco/AC500
 • 075-673685​
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Bomb Calorimeter

 • IKA WERKE/C5000
 • 0816081647
 • akkarapong.s@psu.ac.th
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Bomb Calorimeter
 • PARR Instrument/1331
 • 053-943397, 053-941971
 • stsccmu@gmail.com
 • ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Bomb Calorimeter

 • Leco/AC-500
 • 022188101
 • Customersupportstrec
  @chula.ac.th
 • ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย