หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล​

Bioscience/Life science

FACS Aria II Cell Sorter

 • 02-201-5973, 02-201-5970,
  02-201-5985-7
 • sccif@mahidol.ac.th

Gel Documentation 
System

 • 02-201-5973, 02-201-5970,
  02-201-5985-7
 • sccif@mahidol.ac.th

Microplate Reader (Automate)

 • 02-201-5973, 02-201-5970,
  02-201-5985-7
 • sccif@mahidol.ac.th

 Flow Cytometer

 • 02-201-5973, 02-201-5970,
  02-201-5985-7
 • sccif@mahidol.ac.th

Real time Polymerase Chain Reaction

 • 02-201-5973, 02-201-5970,
  02-201-5985-7
 • sccif@mahidol.ac.th

Phosphor-Imager (Typhoon)

 • 02-201-5973, 02-201-5970,
  02-201-5985-7
 • sccif@mahidol.ac.th

Chromatography/Mass spectrometry

Liquid Chromatography Mass Spectrometry 
(Direct Infusion)

 • 02-201-5973, 02-201-5970,
  02-201-5985-7
 • sccif@mahidol.ac.th

Liquid Chromatography Mass Spectrometry (UV)

 • 02-201-5973, 02-201-5970,
  02-201-5985-7
 • sccif@mahidol.ac.th

Liquid Chromatography Mass Spectrometry (Nano-UV)

 • 02-201-5973, 02-201-5970,
  02-201-5985-7
 • sccif@mahidol.ac.th

Gas Chromatography

 • 6890
 • 02-201-5973, 02-201-5970,
  02-201-5985-7
 • sccif@mahidol.ac.th

Gas Chromatography

 • 5890
 • 02-201-5973, 02-201-5970,
  02-201-5985-7
 • sccif@mahidol.ac.th

High Performance Liquid Chromatography

 • WATERS
  /600E Multi solvent Delivery
 • 02-201-5973, 02-201-5970,
  02-201-5985-7
 • sccif@mahidol.ac.th

High Performance Liquid Chromatography

 • WATERS
  /2690 Separation Module
 • 02-201-5973, 02-201-5970,
  02-201-5985-7
 • sccif@mahidol.ac.th

High Performance Liquid Chromatography

 • WATERS/996 Photodiode Array Detector
 • 02-201-5973, 02-201-5970,
  02-201-5985-7
 • sccif@mahidol.ac.th

High Performance Liquid Chromatography

 • WATERS/410 Differential Refractometer
 • 02-201-5973, 02-201-5970,
  02-201-5985-7
 • sccif@mahidol.ac.th

High Performance Liquid Chromatography

 • WATERS/Alliance 2695
 • 02-201-5973, 02-201-5970,
  02-201-5985-7
 • sccif@mahidol.ac.th

High Performance Liquid Chromatography

 • WATERS/2487 Dual Wavelength Detector
 • 02-201-5973, 02-201-5970,
  02-201-5985-7
 • sccif@mahidol.ac.th

High Performance Liquid Chromatography

 • WATERS/474 Scanning Fluorescence Detector
 • 02-201-5973, 02-201-5970,
  02-201-5985-7
 • sccif@mahidol.ac.th

High Performance Liquid Chromatography

 • WATERS
  /717 plus Autosampler
 • 02-201-5973, 02-201-5970,
  02-201-5985-7
 • sccif@mahidol.ac.th

High Performance Liquid Chromatography

 • WATERS/486 Tunable Absorbance Detector
 • 02-201-5973, 02-201-5970,
  02-201-5985-7
 • sccif@mahidol.ac.th

High Performance Liquid Chromatography

 • WATERS
  /432 Conductivity Detector
 • 02-201-5973, 02-201-5970,
  02-201-5985-7
 • sccif@mahidol.ac.th

High Performance Liquid Chromatography

 • WATERS/467 Pulsed Electrochemical Detector
 • 02-201-5973, 02-201-5970,
  02-201-5985-7
 • sccif@mahidol.ac.th

Elemental Analysis

 Atomic Absorption
Spectrometer

 • 02-201-5973, 02-201-5970,
  02-201-5985-7
 • sccif@mahidol.ac.th

 Spectrophotometer

Spectrofluorometer 

 • 02-201-5973, 02-201-5970,
  02-201-5985-7
 • sccif@mahidol.ac.th

Ultraviolet Visible Spectroscopy

 • 02-201-5973, 02-201-5970,
  02-201-5985-7
 • sccif@mahidol.ac.th