สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Chromatography/Mass spectrometry

Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (GC-MS)
 • Agilent/GC G1530N MS G2573A
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402
Gel permeation Chromatograph (GPC)
 • Waters/Waters 600 (Pump) Waters 2414 (Detector: RI)
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402
High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
 • HITACHI/Chromaster, SEDEX
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402

Elemental Analysis

CHNS/O
 • Thermo scientific/FlashSmart
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402

Material Properties

Thermogravimetric Analysis
 • NETZSCH/TG 209 F3
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402
Differential Scanning Calorimeters
 • NETZSCH/DSC 204 F1
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402
Differential Scanning Calorimeters
 • TA instruments
  /Discovery DSC25
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402

Microscopy

Scanning Electron Microscope
 • FEI/QUANTA 250
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402
Contact Angle
 • DATAPHYSICS/OCA 20
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402

Sample Preparation

Furnace (เครื่องเก่า)
 • Nabertherm/GmbH L15/11/P320
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402
Furnace (เครื่องใหม่)
 • Nabertherm/GmbHTC03/14
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402

Spectroscopy

Fourier Transform Infrared Spectroscopy
 • Thermo scientific/NICOLET 6700
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402
Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy 400 MHz
 • JEOL/JNM-ECZ400R/S1
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402
Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR) 500 MHz
 • JEOL/JNM-ECZ500R/S1
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402
UV-Vis spectrophotometer
 • SHIMADZU/UV 2600
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402
Spectrofluorometer
 • SHIMADZU/RF-6000
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402

X-Ray Technique

X-ray Diffractometer
 • Bruker AXS/D8 Advance
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402
X–ray fluorescence
 • Bruker AXS/SRS 3400
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402