สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

Chromatography/Mass spectrometry

Ion Chromatography
 • SHIMADZU/Prominence HIC-SP
 • 02-5779062
High-performance liquid chromatography
 • SHIMADZU/CTO-10A
 • 02-5779062

Elemental Analysis

CHNS/O Analysis
 • Perkinelmer/2400 Series II
 • 02-5779062
Spectro Test
 • SPECTROLAM/ M10
 • 02-5779062
Energy dispersive Spectrometry (EDS)
 • Bruker/ESPRIT 2
 • 02-5779062
 • ghit@tistr.or.th,
  chaweewan@tistr.or.th
Total organic carbon
 • Shimadzu/TOC-V CPH 
 • 02-5779062

Fundamental

Surface Finish Measuring Instrument
 • Tokyo SEIMITSU
  /Handysurf E-35A
 • 025779267
  025779278
 • ratchaneepen@tistr.or.th
Portable Data-Acquisition and Analysis
 • HBM/Quantum X
 • 025779267
  025779278
 • duangporn_o@tistr.or.th
Portable Hardness Tester
 • GE/MIC 20
 • 025779267
  025779278
 • ratchaneepen@tistr.or.th
Ultrasonic Flaw Detector
 • GE
 • 025779267
  025779278
 • ratchaneepen@tistr.or.th
Ultrasonic Wall Thickness Meter
 • GE/DM 5E DL
 • 025779267
  025779278
 • ratchaneepen@tistr.or.th
Pressure Test by High Pressure Pump
 • Haskel/SPEC Hydro Test Pac 200 ASF 150
 • 025779267
  025779278
 • ratchaneepen@tistr.or.th
Infrared Thermal Imager Camera
 • 025779267
  025779278
 • pornsak@tistr.or.th
Safety valve test
 • เครื่องมือประกอบเฉพาะเพื่อการทดสอบ
 • 025779267
  025779278
 • ratchaneepen@tistr.or.th
Video Scope
 • Olympus/IPLEX RX/RT
 • 025779267
  025779278
 • pornsak@tistr.or.th
Corrosion scan
 • GE/Mentor UT
 • 025779267
  025779278
 • ratchaneepen@tistr.or.th
Heat exchanger tube inspection- EddyFi
 • Eddyfi/Ectane 2
 • 025779267
  025779278
 • ratchaneepen@tistr.or.th

Material Properties

STC 500 kN (Actuator 500 kN)
 • STC Samyeon/M42905
 • 02-5779062
 • anat@tistr.or.th
MTS 810 Machine testing system
 • MTS/810
 • 02-5779062
 • anat@tistr.or.th
universal testing machine (200 ton)
 • INSTRON/ 5596-B1-E2-F3-G2
 • 02-5779062
 • anat@tistr.or.th
INSTRON 25 k
 • INSTRON/5985
 • 02-5779062
 • anat@tistr.or.th
Electrodynamic Vibration System
 • Spectral Dynamics/
  SD-11000-17 DA-50 ACU153
 • 02-5779062
 • anat@tistr.or.th
bursting tester
 • TMI/13-61-00-0004 (EC36)
 • 02-5791121-30
  ต่อ 3101 , 3102
 • wichit@tistr.or.th
Compression tester
 • TMI/50 AT BOX C
 • 02-5791121-30
  ต่อ 3101 , 3102
 • wichit@tistr.or.th
Universal Testing Machine
 • Instron/1123
 • 02-5791121-30
  ต่อ 3101 , 3102
 • wichit@tistr.or.th
Short Span Compression Tester
 • TMI/17-34-00-0002
 • 02-5791121-30
  ต่อ 3101 , 3102
 • wichit@tistr.or.th
Stacking tester
 • 02-5791121-30
  ต่อ 3101 , 3102
 • wichit@tistr.or.th
Compression tester
 • Emerson/7200
 • 02-5791121-30
  ต่อ 3101 , 3102
 • wichit@tistr.or.th
Combined cyclic corrosion test instrument
 • AutoLab/Potentiostat
  /Galvanostate
 • 02-5791121-30
  ต่อ 3101 , 3102
 • ratchaneepen@tistr.or.th
Microhardness Tester​
 • Buehler and Matsuzawa
  /1900 and VMT7S
 • sumate@tistr.or.th pachanee@tistr.or.th chanpen@tistr.or.th
Hydrogen meter
 • Leco/RH600
 • chalermchai_p@tistr.or.th
Flammability Tester
 • Eralytics/VC-2
  /HC-2 / MP-1
 • chanpen@tistr.or.th preecha_k@tistr.or.th
Crush Tester
 • Zwick/B2005/TS1S
 • 02-5791121-30
  ต่อ 3101 , 3102
 • wichit@tistr.or.th
Friction tester
 • TMI/32-7-00-0002
 • 02-5791121-30
  ต่อ 3101 , 3102
 • wichit@tistr.or.th
Pelling tester
 • Zwick/BZ2.5/TN1S
 • 02-5791121-30
  ต่อ 3101 , 3102
 • wichit@tistr.or.th
Crush Tester
 • TMI/17-56-00-0001
 • 02-5791121-30
  ต่อ 3101 , 3102
 • wichit@tistr.or.th
Digital thickness gauge
 • TMI/49-63
 • 02-5791121-30
  ต่อ 3101 , 3102
 • wichit@tistr.or.th
Tear Tester
 • Thwing-Albert
  /60-2005
 • 02-5791121-30
  ต่อ 3101 , 3102
 • wichit@tistr.or.th
Leakage tester
 • Labthink/MFY-01
 • 02-5791121-30
  ต่อ 3101 , 3102
 • wichit@tistr.or.th
Troque tester
 • Labthink/NJY-20
 • 02-5791121-30
  ต่อ 3101 , 3102
 • wichit@tistr.or.th
Shrinkage tester
 • Labthink/RSY-R2
 • 02-5791121-30
  ต่อ 3101 , 3102
 • wichit@tistr.or.th
Headspace Analyzer
 • Illinois/6600
 • 02-5791121-30
  ต่อ 3101 , 3102
 • wichit@tistr.or.th
Water Vapour Transmisstion Tester
 • Labthink/W3/031
 • 02-5791121-30
  ต่อ 3101 , 3102
 • wichit@tistr.or.th
Water vapour permeability tester
 • Mocon/MG Model 3/33
 • 02-5791121-30
  ต่อ 3101 , 3102
 • wichit@tistr.or.th
Oxygen permeability tester
 • Illinois/80011L
 • 02-5791121-30
  ต่อ 3101 , 3102
 • wichit@tistr.or.th
Mts Vibration tester
 • MTS/840.3
 • 02-5791121-30
  ต่อ 3101 , 3102
 • wichit@tistr.or.th
Vibration tester
 • Lansmont/MS-2000
 • 02-5791121-30
  ต่อ 3101 , 3102
 • wichit@tistr.or.th
Drop tester
 • Lansmont/PDT-56ED
 • 02-5791121-30
  ต่อ 3101 , 3102
 • wichit@tistr.or.th
3 Gas permeability tester
 • Labthink/DZ01
 • 02-5791121-30
  ต่อ 3101 , 3102
 • wichit@tistr.or.th
Water vapour permeability tester
 • Lyssy/5000
 • 02-5791121-30
  ต่อ 3101 , 3102
 • wichit@tistr.or.th
Puncture tester
 • TMI/A11899
 • 02-5791121-30
  ต่อ 3101 , 3102
 • wichit@tistr.or.th
Impact tester
 • Labthink/FDI-01
 • 02-5791121-30
  ต่อ 3101 , 3102
 • wichit@tistr.or.th
Rub proofness tester
 • Remed/RAS-21
 • 02-5791121-30
  ต่อ 3101 , 3102
 • wichit@tistr.or.th
Micro Mechanical Tester
 • Bruker/UMT TriboLab
 • 025779267
  025779278
 • duangporn_o@tistr.or.th
Non-Contact Vibration Measurement Equipment (Laser)
 • Polytech Gmbh
  /RSV-I-150
 • 025779267
  025779278
 • ratchaneepen@tistr.or.th
Vibration Measurement Equipment
 • Bruel&Kjaer
  /3050-A-060
 • 02-5791121-30
  ต่อ 3101 , 3102
 • ratchaneepen@tistr.or.th

Microscopy

Inverted microscope
 • Zeiss/405M
 • 02-5779062
Inverted microscope
 • Zeiss/200M MAT
 • 02-5779062
Stereo microscope
 • Zeiss/Stemi SV11
 • 02-5779062
Stereo microscope
 • Zeiss/Stemi SV11
 • 02-5779062
Scanning Electron Microscope
 • Thermo Scientific
  /Prisma E
 • 02-5779062
 • ghit@tistr.or.th,
  chaweewan@tistr.or.th
Electron Back-Scattered Diffraction (EBSD)
 • Bruker/E-FlashFS
 • 02-5779062
 • ghit@tistr.or.th,
  chaweewan@tistr.or.th
3D Optical Microscope
 • Bruker/Contour GT-K
 • 025779267
  025779278
 • duangporn_o@tistr.or.th

Sample Preparation

Ion milling
 • FISCHIONE/Model 1061 SEM Mill
 • 02-5779062
 • ghit@tistr.or.th,
  chaweewan@tistr.or.th
Multiwave digestion เครื่อง
 • Anton parr / Microwave 3000
 • 02-5779062

Spectroscopy

Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer
 • Perkinelmer/Optima 7000
 • 02-5779062
Impedance Spectroscopy
 • Quality/SF/450/CCT/VH
 • 025779267
  025779278
 • ratchaneepen@tistr.or.th
Fourier-transform infrared spectrophotometer
 • Bruker/Vertex 70
 • 02-5791121-30
  ต่อ 3101 , 3102
 • wichit@tistr.or.th

X-Ray Technique

Portable X-Ray Stress Analyzer
 • Rigaku/SmartSite RS
 • 025779267
  025779278
 • duangporn_o@tistr.or.th
X-Ray Stress Analyzer (PSF-3M)
 • Rigaku/PSF-3M
 • 025779267
  025779278
 • duangporn_o@tistr.or.th