สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Bioscience/Life science

Amino Acid Analyzer

 • Hitachi/L-8900
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Biochemical Oxygen Demand Analyzer

 • Mantech/PC-BOD
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Coulometric Karl Fischer Titrators Set

 • Metrohm/831
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Digestion Unit Kjeldahl

 • Gerhardt/KBL8S
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Gel Documentation

 • Bio-rad/Gel Doc 1000
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Gene Transfer

 • Bio-rad/Gene Pulser II
  Electroporation
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Luminometer

 • Biosystems/TR717
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

MALDI Biotyper

 • BRUKER/MALDI Biotyper
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Microplate Reader

 • Biotek/PowerWaveX
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Next-Generation Sequencing

 • Illumina/MiSeq
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Polymerase Chain Reaction

 • Applied Biosystems
  /GeneAmp PCR System 9700
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Dietary Fiber Extraction (เครื่องแยกเส้นใยอาหาร)

 • VELP/CSF6
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Rapid Protein Analyzer

 • CEM/Sprint
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Raw Fiber Extractors

 • VELP/FIWE
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Real-time PCR

 • Applied Biosystems
  /7300
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Solvent Extraction

 • VELP/SER 148
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Soxhlet Extractor

 • FOSS/SoxtecTM 8000
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Chromatography/Mass spectrometry

Gas Chromatograph

 • Hewlett Packard/6890
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Gas Chromatograph-Mass Selective Detector

 • Thermo/Trace GC Ultra-ISQ
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Gas Chromatograph (FID)

 • HEWLETT PACKARD
  /6850
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Gas Chromatograph (NPD,TCD)

 • HEWLETT PACKARD
  /6890
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Gas Chromatograph (uECD, FID)

 • HEWLETT PACKARD/6890
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Gas Chromatograph (FPD, TCD)

 • Agilent/6890N
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Gas Chromatograph

 • Agilent/7890A
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Gas Chromatograph Mass Spectrometer

 • Agilent Technologies
  /5977A
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Gas Chromatograph Mass Spectrometer

 • Agilent Technologies
  /7000D
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Gas Chromatograph-TEA/FID

 • Thermo Scientific
  /TRACE 1310
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

High Performance Liquid Chromatograph

 • Hewlett-Packard/1100
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

High Performance Liquid Chromatograph

 • Hewlett-Packard/1200
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

High Performance Liquid Chromatograph

 • Agilent/1260
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

High Performance Liquid Chromatograph

 • Hitachi/CM5000
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Liquid Chromatograph - Mass Spectrometer

 • Waters-Micromass
  /Alliance 2690-LCT
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Liquid chromatograph quadrupole TOF mass spectrometer

 • Agilent/Q-TOF G6545A
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Liquid Chromatography (GPC-SEC)

 • Asilent/1260GPC-SEC MDS
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Direct Mercury Analyzer

 • Lumex/RA-915M
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Elemental Analysis

Direct Mercury Analyzer

 • Lumex/RA-915M
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Automatic Nitrogen Analyzer

 • FOSS/Kjeltec 8400
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

CHNS analyzer (Macro)

 • LECO/CHNS-628
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

CHNS/O Analyzer

 • ThermoQuest/Flash 1112 EA
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Direct Mercury Analyzer

 • NIC/MA3000
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Flow Injection Mercury System

 • Perkin Elmer/FIMS 100
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Laser Particle Size Analyzer

 • Coulter/LS 230
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Liquid Scintillation Counter and Luminater Counter Analyzer

 • CHARM/CHARM II
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Organic Elemental Analyzer

 • Thermo Scientific
  /Flash 2000
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

TOC Liquid

 • analytik jena/multi N/C 3100
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

TOC Solid

 • analytik jena/multi EA 4000
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Zeta Potential Analyzer

 • Brookhaven/ZetaPALS
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Material Properties

Abrasion Tester (Akron)

 • Qualitest/QT-AA100
  Akron Abrasion Tester
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Abrasion Tester (NBS)

 • Yasuda/271
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Accelerated
Weathering Tester

 • QUV/QUV spray
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Accelerated
Weathering Tester

 • Q-Lab/qsun-xe3
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Accelerated Weathering Tester (Xenon)

 • Q-Lab/quv-spray
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Ash Fusibility Determinator

 • LECO/AF 700
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Surface Area Analyzer (1P)

 • Micromeritics/ASAP2060
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Bomb Calorimeter

 • IKA/C 5000
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Brittleness Temperature Tester

 • YASUDA SEIKI SEISAKUSHO/121-R
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Compression Machine

 • CT/PR-1D-W300L300 HD
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Compression Machine (Auto)

 • CT/PR2D-W300L350 PM-WCL-HMI
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Compression Set Tester

 • Yasuda/JIS A5756
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Creep Tester

 • YASUDA/145-C
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

De Mattia

 • Yasuda/119
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

DHR Rheometer

 • TA Instruments/DHR-2
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Differential Scanning Calorimeter

 • Perkin Elmer/DSC7
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Differential Scanning Calorimeter

 • Perkin Elmer/8500
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Differential Thermal Analyzer

 • Perkin Elmer/DTA7
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Disper Grader

 • Alpha technologies
  /disperGrader
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Dynamic Mechanical Analyzer

 • PerkinElmer/DMA8000
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Dynamic Mechanical Analyzer

 • METTLER TOLEDO/DMA 1
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Flammability Tester (UL-94)

 • FTT/UL-94
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Foam Compression Tester

 • IDM/F0013
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Foam Constant Load Pounding Machine

 • NARIN/NRI-FCP-10
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Gehman Stiffness Tester

 • YASUDA SEIKI SEISAKUSHO/145-G
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Hardness tester

 • Bareiss/Digitest II
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Laser Particle Size Analyzer

 • Fritsch/Analysette 22 Nanotec
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Latex Stability test Apparatus

 • KLAXON/MK3
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Compression Set Tester
(Low Temperature)

 • Elastocon/EV09
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Mooney

 • Alpha technologies
  /MV2000
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Moving Die Rheometer (MDR)

 • Alpha technologies
  /MDR2000
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Oxygen Index Flammability Tester

 • Yasuda/214
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Ozone Aging Tester

 • Yasuda/187-A
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Plastimeter

 • CG Engineering/H-01
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Potentiometric Titration

 • Metrohm/794 Basic Titrino
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Pounding Testing Machine

 • Zwick/Roell
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Resilience tester (Rebound A-Tester)

 • Bareiss/digitest II
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Ross Flexing Tester

 • Yasuda/270
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Rubber Glove Permeation Breakthrough Analysis

 • SHIMADZU/Nexis GC2030
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Rubber Process Analyzer

 • Alpha technologies
  /RPA2000
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Simultaneous Thermal Analyzer

 • Perkin Elmer/STA 8000
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Surface Area Analyzer (VacPrep)

 • Micromeritics/Smart VacPrep
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Surface Area Analyzer (6P)

 • Micromeritics/ASAP2460
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Abrasion (Taber)

 • Taber Industries/Abraser
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Tensile Testing

 • Zwick/Z010
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Tensile Testing

 • Zwick/Z005
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Thermal Constant Analyzer

 • HOT DISK/TPS2500S
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Thermal Gravity Analyzer

 • Perkin Elmer/TGA7
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Thermogravimetric Analyser (Macro)

 • LECO/TGA 701
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Thermogravimetric Analyzer

 • Perkin Elmer/TGA8000
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

TR Tester

 • YASUDA/145-L
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Viscometer

 • Brookfield/LVDV-I Prime
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Abrasion (DIN)

 • Bareiss/Abrasion Tester
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Surface Area Analyzer (FlowSorb)

 • Micromeritics/FlowSorb III
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Cone Calorimeter

 • FTT/11301
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Temperature Scanning Stress Relexation

 • Brabender/TSSR-Meter
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Viscometer

 • Sec/1.0
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Megaohm

 • Hioki/SM-8220
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Microscopy

Atomic Force Microscope

 • Nanosurf/Flex-Axiom System
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Confocal Laser Scanning Microscrope

 • Olympus/Fluoview FV300
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Field Emission Scanning Electron Microscope

 • FEI/Apreo
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Fluorescent Stereo Microscope

 • Leica/M205FCA
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Infrared Microscope

 • Bruker/LUMOS
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Optical Contact Angle Analyzer

 • Dataphysics/OCA 25
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Optical Microscope

 • Olympus/CX31RBSFA
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Optical Microscope

 • SZM/SERIES INSTRKCTIONS
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Optical Microscope

 • SM33-AD24
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Scanning Electron Microscope

 • FEI/Quanta 400
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Scanning Electron Microscope

 • JEOL/JSM-5800 LV
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Transmssion Electron Microscorpe

 • JEOL/JEM-2010
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Optical Microscope

 • Hund/MEDICUS HF
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Other

3D Printer2

 • XYZ Printing/da Vinci 1.0
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Bandknife Splitting Machine

 • Fortuna/AB320G
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Computer Numerical Control (เครื่องกัดชิ้นงาน)

 • Dongdadk/TS251813
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Cutting Machine
(Foam Vertical)

 • BAUMER/IS-L
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Hacksawing Machine

 • HERO/HR-14
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Slide Compound Miter Saw

 • Hitachi/C12 RSH
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Two Roll Mill

 • CT/ML-D6L12
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Two Roll Mill D3L8

 • CT/ML-D3L8-HT-INV
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Cutting Machine
(Vertical Foam)

 • Foam Cutter/SF-15
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Sample Preparation

Fusion Machine

 • Katanax/X-300
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Ball Mill Machine (XRF)

 • HERZOG/HSM 100H
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Critical Point Dryer

 • Quorum Tech/K850
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Critical Point Dryer

 • Polaron/CPD 7501
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Cutting Machine (SEM)

 • Struer/Labotom
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Distillation Unit with Titrator

 • Gerhardt/VAPODEST 45S
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Geer oven

 • YASUDA SEIKI SEISAKUSHO/102-SHF-S
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Grinding Machine (XRF)

 • HERZOG/HT 350-2
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Cutting Machine

 • KAEWVILAS/KV CUT20
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Grinding Mill

 • FRITSCH/Pulverisette 6
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Grinding Wheel Machine (SEM)

 • Struer/Dap-V
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Internal Mixer I

 • Thermo Scientific
  /HAAKE PolyLab OS
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Internal Mixer II

 • CT/MX300-TQ
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Ion Beam Milling (TEM)

 • GATON/601
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Ion Beam Milling (TEM)

 • GATON/656
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Ion Beam Milling (TEM)

 • GATON/691
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Melting Machine (XRF)

 • Labor/AAG 50B
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Microwave Digestion

 • CEM/MAR 6 240/50
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Microwave Digestion

 • CEM/MAR6 iWave
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Melting Machine (XRF)

 • HERZOG/HAF/2
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Mixer Mill

 • RETSCH/MM400
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Mounting Machine (SEM)

 • Struer/LaboPress-1
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Nitrogen gas generator

 • LAB GEN/LGN 35M
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Pneumatic Sample Cutter

 • Pneumatic Sample Cutter/CUT-W200L200-ST150
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Pressure Hydraulic Machine (XRF)

 • HERZOG/TP 40/2D
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Rotary Evaporator

 • BUCHI/R-205
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Sputter Coater

 • SPI/11425/11430
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Sputter Coater

 • SPI/11430/11428
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Ultramicrotome

 • RMC/MT-XL
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Vacuum Evaporator

 • JEOL/JEE-400
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Spectroscopy

Fluorescence Spectrometer

 • Jasco/FP-8200
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Fourier Transform Infrared Spectrometer

 • Bruker/VERTEX 70
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Inductively Coupled Plasma - Optical Emission Spectrometer

 • Perkin Elmer/Optima 4300DV
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Inductively Coupled Plasma - Optical Emission Spectrometer

 • Perkin Elmer/8000 DV
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Inductively Coupled Plasma - Optical Emission Spectrometer

 • Perkin Elmer/AVIO 500
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer

 • PerkinElmer/NexION
  2000 ICP Mass Spectrometer
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Nuclear Magnetic Resonance

 • Varian/Unity Inova 500MHz
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Optical Emission Spectrometer

 • Applied Research
  Laboratories/3460
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Raman SpectroMeter

 • Nanophoton/RAMANforce
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

UV-Visible Spectrophotometer

 • Shimadzu/UV-1601
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

UV-Visible Spectrophotometer

 • JASCO/V-770
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

UV-Visible Spectrophotometer

 • HunterLab/UltraScan pro
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

X-Ray Technique

X-ray Analytical Microscope

 • HORIBA/XGT-5200 WR
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

X-ray Diffractometer Spectrometer

 • Philips/XPert MPD
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

X-ray Fluorescent Spectrometer

 • Philips/PW2400
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

X-Ray Fluorescence Sulfur in Oil Analyzer

 • HORIBA/SLFA-6800
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th

Zeta Potential Analyzer

Zeta Potential

 • Brookhaven/ZetaPALS
 • 074-286-910,
  074-286904 ถึง 7
 • sec-all@group.psu.ac.th
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์