ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Chromatography/Mass spectrometry

Gas Chromatography

 • Varian/3800
 • 075-673685
 • csopa@wu.ac.th
  pyuparas@wu.ac.th

Gas Chromatography
Mass Spectrometry

 • Agilent Technologies
  /7890 B
 • 075-673685
 • csopa@wu.ac.th
  pyuparas@wu.ac.th

Gas Chromatography
Mass Spectrometry

 • Agilent Technologies/GC 7890A MSD 5975C
 • 075-673685
 • csopa@wu.ac.th
  pyuparas@wu.ac.th

Gas Chromayography (GC)

 • Agilent Technologies/6890N
 • 075-673685
 • csopa@wu.ac.th
  pyuparas@wu.ac.th

High Performance Liquid Chromatography

 • Water/2690
 • 075-673224
  075-673685
 • sbenjapo@wu.ac.th
  bpeerada@wu.ac.th

High Performance Liquid Chromatography

 • Water/2695
 • 075-673224
  075-673685
 • sbenjapo@wu.ac.th
  bpeerada@wu.ac.th

High Performance Liquid Chromatography

 • Thermo scientific/
  Ultimate 3000
 • 075-673224
  075-673685
 • sbenjapo@wu.ac.th
  bpeerada@wu.ac.th

High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

 • Thermo/DIONEX Intergrion HPIC
 • 075-673224
  075-673685
 • sbenjapo@wu.ac.th
  bpeerada@wu.ac.th

Elemental Analysis

Atomic Absorption Spectroscopy (AAS)

 • Analytlkjena/Nova a350
 • 075-673685
 • nnantawa@wu.ac.th
  bpeerada@wu.ac.th

Atomic Absorption Spectroscopy (AAS)

 • Analytlkjena/Contraa 300
 • 075-673685
 • nnantawa@wu.ac.th
  bpeerada@wu.ac.th

Carbon Analyser (CN)

 • Leco/TruSpecCN
 • 075-673685
 • csopa@wu.ac.th
  pyuparas@wu.ac.th

Inductive Couple Plasma Spectroscopy (ICP-OES)

 • PerkinElmer/OPTIMA
  3000 DV
 • 075-673685
 • nnantawa@wu.ac.th
  bpeerada@wu.ac.th

Mercury analyzer

 • Leco/AMA 254
 • 075-673685
 • csopa@wu.ac.th

Material Properties

Bomb Calorimeter (Automatic)

 • Leco/AC500
 • 075-673685
 • csopa@wu.ac.th
  pyuparas@wu.ac.th

Fat Analyser

 • Leco/TFE-2000
 • 075-673685
 • csopa@wu.ac.th
  pyuparas@wu.ac.th

Sulphur Analyser

 • Leco/TRUSPEC
 • 075-673685
 • csopa@wu.ac.th
Automated Gas Sorption Analyzer
 • Quantachrome/Autosorb iO
 • 02-5779429
 • aksana@tistr.or.th
 • ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (ศนว.) Expert Centre of Innovative Materials (InnoMat)
Master Sizer 2000
 • Malvern/Hydro 2000s
 • 02-5779429
 • aksana@tistr.or.th
 • ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (ศนว.) Expert Centre of Innovative Materials (InnoMat)
Zetasizer
 • Nano ZS90
 • 02-5779429
 • aksana@tistr.or.th
 • ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (ศนว.) Expert Centre of Innovative Materials (InnoMat)
Simultaneous Thermal Analysis (STA)
 • NETZSCH/STA 449 F3
 • 02-5779429
 • aksana@tistr.or.th
 • ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (ศนว.) Expert Centre of Innovative Materials (InnoMat)
Differential Scanning Calorimetry
 • NETZSCH/DSC 200 F3
 • 02-5779429
 • aksana@tistr.or.th
 • ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (ศนว.) Expert Centre of Innovative Materials (InnoMat)
Nanoindentation Tester
 • Anton Paar/NHT3
 • 02-5779429
 • aksana@tistr.or.th
 • ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (ศนว.) Expert Centre of Innovative Materials (InnoMat)
Micro Scratch Tester
 • Anton Paar/MST3
 • 02-5779429
 • aksana@tistr.or.th
 • ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (ศนว.) Expert Centre of Innovative Materials (InnoMat)
Calotest
 • Anton Paar/Calotest Compact (CATc)
 • 02-5779429
 • aksana@tistr.or.th
 • ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (ศนว.) Expert Centre of Innovative Materials (InnoMat)
Universal Testing Machine
 • Instron/Instron 4469
 • 02-5779429
 • aksana@tistr.or.th
 • ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (ศนว.) Expert Centre of Innovative Materials (InnoMat)

Microscopy

Scanning Electron Microscopy (SEM)

 • Zeiss/MERLIN COMPACT
 • 075-673224
  075-673241
 • sbenjapo@wu.ac.th
  pyuttanu@wu.ac.th
Field Emission Scanning Electron Microscope (FE-SEM)
 • JEOL/JEM 6340J
 • 02-5779429
 • aksana@tistr.or.th
 • ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (ศนว.) Expert Centre of Innovative Materials (InnoMat)

Sample Preparation

Gold Sputter

 • Cressington/108auto
 • 075-673224
  075-673241
 • sbenjapo@wu.ac.th
  pyuttanu@wu.ac.th

C Coater

 • Cressington
  /108Carbon/A
 • 075-673224
  075-673241
 • sbenjapo@wu.ac.th
  pyuttanu@wu.ac.th

Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer

 • Bruker/ASCEND 500 / AVANCE NEO
 • 075-673685
 • pyuparas@wu.ac.th

Critical point drying (CPD)

 • EMS/K850
 • 075-673224
 • sbenjapo@wu.ac.th

Hot Mounting Machine

 • PRESI MEDI AIR
  /Mecapress3
 • 075-673224
 • pyuttanu@wu.ac.th

Polishing Machine

 • PRESI
  /Mecatech264+TCI10
 • 075-673241
 • pyuparas@wu.ac.th

Spectroscopy

Fourier Transform Infrared Spectrometer

 • Bruker /Tensor27
 • 075-673685
 • pyuparas@wu.ac.th

Fourier Transform Infrared Spectrometer

 • PerkinElmer/Spectrum One
 • 075-673685
 • pyuparas@wu.ac.th

Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer

 • Bruker/ASCEND 500 / AVANCE NEO
 • 075-673685
 • pyuparas@wu.ac.th

UV-Visble Spectrophotometer

 • Jasco/V-630
 • 075-673685
 • csopa@wu.ac.th
Fourier Transform Infrared Spectroscoopy (FTIR)
 • SHIMADZU/RPrestig-21
 • 02-5779429
 • aksana@tistr.or.th
 • ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (ศนว.) Expert Centre of Innovative Materials (InnoMat)

X-Ray Technique

X-ray Diffactometer (XRD)
 • Rigaku/Smartlab
 • 02-5779429
 • aksana@tistr.or.th
 • ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (ศนว.) Expert Centre of Innovative Materials (InnoMat)
X-ray Fluorescence (XRF)
 • Bruker/S8 Tiger
 • 02-5779429
 • aksana@tistr.or.th
 • ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (ศนว.) Expert Centre of Innovative Materials (InnoMat)