ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น​

Bioscience/Life science

IN Cell Analyzer

 • 0945158996
 • Supapas@kku.ac.th

DNA Sequencer

 • 0945158996
 • Supapas@kku.ac.th

Two-D Page (2D-PAGE)

 • 0945158996
 • Supapas@kku.ac.th

Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction

 • 0945158996
 • Supapas@kku.ac.th

Microplate Reader (Fluorescence)

 • 0945158996
 • Supapas@kku.ac.th

Flow Cytometry

 • 0945158996
 • Supapas@kku.ac.th

Chromatography/Mass spectrometry

High Performance Liquid Chromatography (Semi Preperative)

 • 0945158996
 • Supapas@kku.ac.th

Gas Chromategraphy

 • 0945158996
 • Supapas@kku.ac.th

Liquid Chromatography Mass Spectrometry

 • 0945158996
 • Supapas@kku.ac.th

Material Properties

Potentiostat
and Gulvanostat

 • 0945158996
 • Supapas@kku.ac.th

Particle Size Analyzer

 • 0945158996
 • Supapas@kku.ac.th

Total Organic Carbon

 • 0945158996
 • Supapas@kku.ac.th

Microscopy

Transmission Electron Microscope

 • 0945158996
 • Supapas@kku.ac.th

Scanning Electron Microscope

 • 0945158996
 • Supapas@kku.ac.th

Atomic Force Microscope

 • 0945158996
 • Supapas@kku.ac.th

Sample Preparation

Microtome (Ultramicrotome)

 • 0945158996
 • Supapas@kku.ac.th

Spectroscopy

Circular Dichroism Spectroscopy

 • 0945158996
 • Supapas@kku.ac.th

Fourier Transform Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer (400 MHz)

 • 0945158996
 • Supapas@kku.ac.th

Near Infrared Spectrophotometer (NIR)

 • 0945158996
 • Supapas@kku.ac.th

X-Ray Technique

X-ray Diffractometer

 • 0945158996
 • Supapas@kku.ac.th