ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Bioscience/Life science

Bomb Calorimeter
 • PARR Instrument/1331
 • 053-943397, 053-941971
 • mail:stsccmu@gmail.com

Chromatography/Mass spectrometry

Gas Chromatography System Micro Electron Capture Detector
 • Agilent Technologies
  /7890
 • 053-943397, 053-941971
 • mail:stsccmu@gmail.com
Gas Chromatography Mass Spectrometry
 • Agilent Technologies
  /GC7890MS5975C
 • 053-943397, 053-941971
 • mail:stsccmu@gmail.com
Ion Chromatography
 • Dionex/ICS-3000
 • 053-943397, 053-941971
 • mail:stsccmu@gmail.com
Rapid Resolution Liquid Chromatography
 • Agilent Technologies
  /1200 Series
 • 053-943397, 053-941971
 • mail:stsccmu@gmail.com
High Performance Liquid Chromatography
 • Agilent Technologies
  /LC 1200
 • 053-943397, 053-941971
 • mail:stsccmu@gmail.com
Liquid Chromatography Mass Spectrometer
 • PerkinElmer/QsightTMLX50
 • 053-943397, 053-941971
 • mail:stsccmu@gmail.com

Elemental Analysis

Inductively Ccoupled Plasma Mass Spectrometry
 • Perkin Elmer/Elan DRC-e
 • 053-943397, 053-941971
 • mail:stsccmu@gmail.com
Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer (ICP-OES)
 • Perkin Elmer
  /Optima 7300DV
 • 053-943397, 053-941971
 • mail:stsccmu@gmail.com
Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer
 • Bruker/400Ultrashield
 • 053-943397, 053-941971
 • mail:stsccmu@gmail.com
Atomic Absorption Spectrophotometer
 • Perkin Elmer/AAnalyst100
 • 053-943397, 053-941971
 • mail:stsccmu@gmail.com

Material Properties

Melt Flow Index
 • Tinius Olsen/MP993a
 • 053-943397, 053-941971
 • mail:stsccmu@gmail.com
Zetasicer Nano
 • Malvern/Zetasizer Nano ZS
 • 053-943397, 053-941971
 • mail:stsccmu@gmail.com
Atomic Force Microscope
 • Veeco Intrument
  /NanoscopeIIIA
 • 053-943397, 053-941971
 • mail:stsccmu@gmail.com

Surface Area and Porositymeter Analyzer

 • Quantachrome Instrument
  /Autosorb-1C
 • 053-943397, 053-941971
 • mail:stsccmu@gmail.com

Particle Size Analyzer

 • Malvern Instruments
  /Mastersizer 2000
 • 053-943397, 053-941971
 • mail:stsccmu@gmail.com

Photo luminescense Spectrometer

 • Avantes/multichanel Spectrometer
 • 053-943397, 053-941971
 • mail:stsccmu@gmail.com

Micro Vickers Hardness

 • Startech/SMV-1000
 • 053-943397, 053-941971
 • mail:stsccmu@gmail.com

Ellipsometer

 • J.A.Woolam/Alpha-SE
 • 053-943397, 053-941971
 • mail:stsccmu@gmail.com

Electrical Resistivity

 • Lucas labs/
  Keithley model 6517A และ 302 Resistivity Stand
 • 053-943397, 053-941971
 • mail:stsccmu@gmail.com

Tensile Testing

 • Hounsfield/H10KS
 • 053-943397, 053-941971
 • mail:stsccmu@gmail.com

Ion Implanter

 • Varian/200DF-5Varian Extrion
 • 053-943397, 053-941971
 • mail:stsccmu@gmail.com

Compression molding

 • LAB TECH Engineering
  /LP-20M
 • 053-943397, 053-941971
 • mail:stsccmu@gmail.com

Nano particle size analyzer

 • Horiba/SZ-100
 • 053-943397, 053-941971
 • mail:stsccmu@gmail.com

Dynamic Mechanical Analyzer

 • METTLER TOLEDO
  /DMA 1
 • 053-943397, 053-941971
 • mail:stsccmu@gmail.com

Differential Scanning Calorimeter

 • METTLER TOLEDO
  /DSC 1
 • 053-943397, 053-941971
 • mail:stsccmu@gmail.com

Tensile and Testing Machine

 • Lloyd Instruments
  /LRX
 • 053-943397, 053-941971
 • mail:stsccmu@gmail.com

Microscopy

Polarizing Microscope

 • Nikon/SP-NIK-OPT02-POL
 • 053-943397, 053-941971
 • mail:stsccmu@gmail.com

Low Vacuum Scanning Electron Microscope

 • JOEL/JSM-5910LV
 • 053-943397, 053-941971
 • mail:stsccmu@gmail.com

Field Emission Scanning Electron Microscope

 • JOEL/JSM-6335F
 • 053-943397, 053-941971
 • mail:stsccmu@gmail.com

Scanning-Transmission Scanning Electron Microscope

 • JOEL/JEM-2010
 • 053-943397, 053-941971
 • mail:stsccmu@gmail.com

Scanning Electron Microscope

 • Quantachrome Instrument/2003D
 • 053-943397, 053-941971
 • mail:stsccmu@gmail.com

Sample Preparation

Precision Ion Polishing
 • Gatan/Model 691
 • 053-943397, 053-941971
 • mail:stsccmu@gmail.com

Sputter coater

 • SPI Module/12157Q-AB
 • 053-943397, 053-941971
 • mail:stsccmu@gmail.com

Ultrasonic Disc Cutter

 • Gatan/Gatan 601
 • 053-943397, 053-941971
 • mail:stsccmu@gmail.com

Spectroscopy

Fourier-Transform Infared Spectrometer (FTIR)
 • Thermo scientific
  /Nicolet 6700
 • 053-943397, 053-941971
 • mail:stsccmu@gmail.com

UV Visible Near Infrared Spectrometer

 • Perkin Elmer/Lambda35
 • 053-943397, 053-941971
 • mail:stsccmu@gmail.com

Raman Spectroscopy

 • Horiba/T64000
 • 053-943397, 053-941971
 • mail:stsccmu@gmail.com

X-Ray Technique

X-ray Powder Diffraction

 • Rigaku/Miniflex II
 • 053-943397, 053-941971
 • mail:stsccmu@gmail.com

Energy Dispersive X-Ray Fluorescense Spectrometer

 • JEOL/JSX3400R
 • 053-943397, 053-941971
 • mail:stsccmu@gmail.com